Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Metoda doboru zespołu silnikowo-prądnicowego w celu modernizacji lokomotyw spalinowych

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Napędów, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

Recenzenci

Wariant tytułu

EN The method of selecting a motor-generator set for the modernization of diesel locomotives

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • zespół
  • silnik
  • prądnica
  • lokomotywa
  • metoda
EN
  • set
  • engine
  • generator
  • locomotive
  • method
Streszczenie

PL Celem pracy było opracowanie metody doboru zespołu silnikowo-prądnicowego w celu modernizacji lokomotyw spalinowych na podstawie doświadczenia w realizowanych projektach modernizacji lokomotyw oraz przeprowadzonej analizy dotychczasowych metod. Analizowana w pracy metoda pozwala na precyzyjny dobór nowoczesnego zespołu silnikowo-prądnicowego z prądnicą trakcyjną skonfigurowaną indywidualnie dla dowolnej modernizowanej lokomotywy. W pracy opisano efekt wykorzystania metody doboru zespołu silnikowo prądnicowego w autorskiej modernizacji lokomotywy SM48/TEM2, która po modernizacji (typ 19D) uzyskała cechy pojazdu nowego. W wyniku zastosowania nowoczesnego silnika spalinowego, spełniającego obowiązujące wymogi dotyczące zanieczyszczenia spalin, znacznemu ograniczeniu uległa emisja szkodliwych substancji do otoczenia, co potwierdziły wyniki badań lokomotywy na oporniku wodnym. Uzyskane wyniki badań wykazały, że opracowana metoda doboru zespołu silnikowo-prądnicowego umożliwia wykonanie modernizacji lokomotywy spalinowej spełniającej najnowsze wymagania normatywne i techniczne.

EN The main aim of the performed work was to develop a method of selecting a motor-generator set for the modernization of diesel locomotives based on experience in the implemented projects of locomotives modernization as well as the analysis of existing methods. The method analyzed in the study allows for the precise selection of a modern motor-generator set with a traction generator individually configured for any modernized locomotive. The paper describes the effect of using the selection method for a motor generator set in the innovative modernization procedure of the SM48/TEM2 locomotive, which after modernization (type 19D) acquired some features of a new vehicle. As a result of using a modern internal combustion engine that meets the applicable engine exhaust emission requirements, the emission of harmful substances to the environment has been significantly reduced, which was confirmed by the results of the locomotive tests using a water resistor. The obtained test results showed that the developed method of a motor-generator set selection enables the modernization of a diesel locomotive to meet the latest normative and technical requirements.

Liczba stron

126

Dziedzina wg OECD

nauki inżynieryjne i techniczne

Dyscyplina wg KBN

transport

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 2126

Katalog on-line

to2021998648

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Paweł Droździel

Miejsce

Lublin, Polska

Data

05.05.2021

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Marianna Jacyna

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

19.04.2021

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska przed obroną

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

21.06.2021