Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Metoda doboru zespołu silnikowo-prądnicowego w celu modernizacji lokomotyw spalinowych

Authors

Promoter

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Napędów, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

Reviewers

Title variant

EN The method of selecting a motor-generator set for the modernization of diesel locomotives

Language

polish

Keywords
PL
  • zespół
  • silnik
  • prądnica
  • lokomotywa
  • metoda
EN
  • set
  • engine
  • generator
  • locomotive
  • method
Abstract

PL Celem pracy było opracowanie metody doboru zespołu silnikowo-prądnicowego w celu modernizacji lokomotyw spalinowych na podstawie doświadczenia w realizowanych projektach modernizacji lokomotyw oraz przeprowadzonej analizy dotychczasowych metod. Analizowana w pracy metoda pozwala na precyzyjny dobór nowoczesnego zespołu silnikowo-prądnicowego z prądnicą trakcyjną skonfigurowaną indywidualnie dla dowolnej modernizowanej lokomotywy. W pracy opisano efekt wykorzystania metody doboru zespołu silnikowo prądnicowego w autorskiej modernizacji lokomotywy SM48/TEM2, która po modernizacji (typ 19D) uzyskała cechy pojazdu nowego. W wyniku zastosowania nowoczesnego silnika spalinowego, spełniającego obowiązujące wymogi dotyczące zanieczyszczenia spalin, znacznemu ograniczeniu uległa emisja szkodliwych substancji do otoczenia, co potwierdziły wyniki badań lokomotywy na oporniku wodnym. Uzyskane wyniki badań wykazały, że opracowana metoda doboru zespołu silnikowo-prądnicowego umożliwia wykonanie modernizacji lokomotywy spalinowej spełniającej najnowsze wymagania normatywne i techniczne.

EN The main aim of the performed work was to develop a method of selecting a motor-generator set for the modernization of diesel locomotives based on experience in the implemented projects of locomotives modernization as well as the analysis of existing methods. The method analyzed in the study allows for the precise selection of a modern motor-generator set with a traction generator individually configured for any modernized locomotive. The paper describes the effect of using the selection method for a motor generator set in the innovative modernization procedure of the SM48/TEM2 locomotive, which after modernization (type 19D) acquired some features of a new vehicle. As a result of using a modern internal combustion engine that meets the applicable engine exhaust emission requirements, the emission of harmful substances to the environment has been significantly reduced, which was confirmed by the results of the locomotive tests using a water resistor. The obtained test results showed that the developed method of a motor-generator set selection enables the modernization of a diesel locomotive to meet the latest normative and technical requirements.

Number of pages

126

OECD domain

engineering and technical sciences

KBN discipline

transport

Signature of printed version

DrOIN 2126

On-line catalog

to2021998648

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Paweł Droździel

Place

Lublin, Polska

Date

05.05.2021

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Marianna Jacyna

Place

Warszawa, Polska

Date

19.04.2021

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

21.06.2021

Unit granting title

Rada Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: inżynieria lądowa i transport

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.