Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Projektowanie, technologia i badania tocznej przekładni mimośrodowej

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Design, technology and research of the eccentric rolling transmission

Language

polish

Keywords
PL
  • toczna przekładnia mimośrodowa
  • przekładnia krzywkowa
  • mechanizm mimośrodowy
  • tarcie toczne
EN
  • eccentric rolling transmission
  • cam gear
  • eccentric mechanism
  • rolling friction
Abstract

PL Rozprawa dotyczy zagadnień związanych z projektowaniem, technologią i badaniami nowatorskiej przekładni mechanicznej objętej ochroną patentową. W pierwszych rozdziałach pracy opisano zjawisko tarcia oraz dokonano szczegółowego przeglądu rozwiązań konstrukcyjnych przekładni mechanicznych, zwłaszcza wyposażonych w elementy toczne pośredniczące w przekazywaniu napędu. Następnie omówiono koncepcję tocznej przekładni mimośrodowej, stanowiącej przedmiot niniejszej rozprawy oraz określono cele i zakres prac badawczych. Przeprowadzono szczegółową analizę geometryczną i kinematyczną nowej przekładni, której rezultatem było określenie podstawowych parametrów i zależności matematycznych niezbędnych w procesie jej projektowania. Dokonano także analizy dynamicznej, w efekcie której wyznaczono rozkład obciążenia w przekładni i określono podstawowe warunki wytrzymałościowe. Opracowano model analityczny rozkładu naprężeń w miejscu styku elementów przenoszących napęd oraz przeprowadzono jego weryfikację poprzez badania symulacyjne. Na podstawie wymienionych analiz skonstruowano prototyp tocznej przekładni mimośrodowej umożliwiający zestawianie komponentów o różnych parametrach geometrycznych. Opracowano technologię części przekładni, które następnie wytworzono przy użyciu obrabiarek CNC. Dzięki przeprowadzeniu pomiarów przy użyciu skanera światła strukturalnego sprawdzono dokładność wymiarowo-kształtową komponentów przekładni i wprowadzono niezbędne modyfikacje w sposobie ich wytwarzania. Funkcjonalny prototyp poddano badaniom eksperymentalnym na specjalnie zbudowanym stanowisku. W rezultacie prac badawczych określono wpływ poszczególnych parametrów na równomierność przenoszenia napędu i sprawność przekładni.

EN The dissertation concerns issues related to the design, technology and testing of the eccentric rolling transmission, which is a new, patented invention. The first chapters describe the phenomenon of friction and contain a detailed overview of the design of mechanical transmissions, especially those equipped with rolling elements transmitting torque. Then, a concept of the new transmission was discussed and the aim and scope of research were determined. A detailed geometric and kinematic analysis of the eccentric rolling transmission was performed. As a result, the basic parameters and mathematical equations necessary in the design were determined. A dynamic analysis was also performed to establish the load distribution and the basic strength conditions. An analytical model of the contact stresses between active elements of the transmission was developed and verified by FEM simulation. On the basis of the conducted analyzes, a prototype was constructed, enabling the compilation of components with different geometrical parameters. The technology of transmission parts was developed and then they were manufactured using CNC machine tools. Measurements using a 3D scanner allowed to verify the dimensional and shape accuracy of the transmission components and then to made the necessary technological modifications. A functional prototype was tested using a specially built stand. As a result, the influence of individual parameters on the correct drive transmission and efficiency was determined.

Number of pages

149

OECD domain

engineering and technical sciences

KBN discipline

mechanics

Signature of printed version

DrOIN 2129

On-line catalog

to2021500481

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Dariusz Lipiński

Place

Koszalin, Polska

Date

26.05.2021

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Piotr Pawełko

Place

Szczecin, Polska

Date

13.05.2021

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

23.06.2021

Unit granting title

Rada Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria mechaniczna

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.