Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Modelowanie kolejkowych systemów przelewowych z mechanizmami progowymi i wielousługowymi źródłami ruchu

Authors

Promoter

[ 1 ] Instytut Sieci Teleinformatycznych, Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Sieci Teleinformatycznych, Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Modeling of queuing overflow systems with threshold mechanisms and multi-service traffic sources

Language

polish

Keywords
PL
  • sieci telekomunikacyjne
  • modele analityczne
  • ruch przelewowy
  • ruch wielousługowy
  • system przelewowy z kolejkowaniem
EN
  • telecommunications networks
  • analytical modeling
  • traffic overflow
  • multiservice traffic
  • overflow system with queueing
Abstract

PL Rozprawa podejmuje tematykę modelowania wielousługowych systemów (sieci) telekomunikacyjnych z przelewem ruchu. W pracy zaproponowano efektywne metody analityczne wyznaczania charakterystyk systemów telekomunikacyjnych, w których, poza mechanizmem przelewu ruchu, uwzględniano także mechanizmy kompresji progowej i bezprogowej oraz kolejkowanie zgłoszeń zarówno w zasobach pierwotnych, jak i wtórnych. Opracowane metody pozwalają na wyznaczenie parametrów wielousługowego ruchu przelewowego oraz parametrów definiujących jakość obsługi analizowanych systemów na poziomie zgłoszeń. Metody te mogą być wykorzystane przede wszystkim na etapie wymiarowania zasobów sieci, tj. etapie określania wielkości niezbędnych zasobów do obsługi określonego natężenia ruchu telekomunikacyjnego na założonym poziomie jakości obsługi. Zaproponowane w pracy modele są modelami przybliżonymi, dlatego ocena ich dokładności przeprowadzona została poprzez porównanie wyników obliczeń analitycznych z wynikami eksperymentów symulacyjnych. Wyniki przeprowadzonych badań stanowią potwierdzenie wysokiej dokładności proponowanych metod.

EN The dissertation treats about the modeling of multi-service telecommunications systems (networks) with overflow traffic. It proposes effective analytical methods for determining the characteristics of telecommunications systems, which, apart from the traffic overflow mechanism, also takes into account the mechanisms of threshold and non-threshold compression as well as call queuing, both on primary and secondary resources. The developed methods allow to determine the parameters of multi-service overflow traffic and parameters defining the quality of service of the analyzed systems at the call level. These methods can be used primarily at the stage of dimensioning network resources, i.e. the stage of determining the amount of resources necessary to handle a specific volume of telecommunications traffic at the assumed service quality level. The models proposed in the work are approximate models, therefore the assessment of their accuracy was carried out by comparing the results of analytical calculations with the results of simulation experiments. The results of the research carried out confirm the high accuracy of the proposed methods.

Number of pages

182

OECD domain

engineering and technical sciences

Scientific discipline (Law 2.0)

information and communication technology

Signature of printed version

DrOIN 2141

On-line catalog

to2021500500

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Andrzej Chydziński

Place

Gliwice, Polska

Date

18.08.2021

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Krzysztof Walkowiak

Place

Wrocław, Polska

Date

03.09.2021

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

05.10.2021

Unit granting title

Rada Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: informatyka techniczna i telekomunikacja

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.