Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Rola kreatywnej przestrzeni suplementarnej w miejscach pracy biurowej

Authors

[ 1 ] Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN The role of creative supplementary space in office workplaces.

Language

polish

Keywords
PL
  • praca kreatywna
  • innowacyjne miejsce pracy
EN
  • creative work
  • innovative workplace
Abstract

PL Tematem rozprawy są nowoczesne miejsca pracy kreatywnej realizowane w architekturze biurowej. Celem jest zebranie, selekcja i interpretacja wiedzy na temat roli przestrzeni suplementarnych w kreatywnym kształtowaniu środowiska biurowego na przykładach polskich i zagranicznych. W szczególności chodzi o identyfikację aktualnych trendów w tym zakresie i analizę możliwości ich implementacji w krajowych uwarunkowaniach. W tym kontekście ważnym celem badań jest próba racjonalnego sprecyzowania wielkości i programu tych przestrzeni w dostosowaniu do charakteru wykonywanej pracy biurowej. Niezależnie od walorów poznawczych, praca ma stanowić praktyczną pomoc w zakresie wzorców programowo-użytkowych w projektowaniu środowiska biurowego. Brak jednolitych wytycznych w tym zakresie oraz zróżnicowana interpretacja obowiązujących przepisów prawnych spowodowały znaczną dywersyfikację środowiska pracy biurowej i duże zróżnicowanie warunków pracy biurowej.

EN The subject of the research are modern creative workplaces realized in office architecture. The aim is to collect, select and interpret knowledge on the role of supplementary spaces in the creative shaping of the office environment, using Polish and foreign examples. In particular, it is about identifying current trends in this area and analyzing the possibility of their implementation in national conditions. In this context, an important aim of the research is an attempt to rationally specify the size and programme of these spaces in adaptation to the nature of the office work performed. Regardless of its cognitive value, the work is intended as a practical aid to software-utility patterns in office environment design. The lack of uniform guidelines in this area and the differing interpretations of existing legislation have resulted in a highly diversified office environment and a wide variety of office working conditions.

Number of pages

222

OECD domain

engineering and technical sciences

KBN discipline

architecture and urban planning

Signature of printed version

DrOIN 2143

On-line catalog

to2021998651

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Tomasz Kozłowski

Date

2021

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Katarzyna Pluta

Place

Warszawa, Polska

Date

18.08.2021

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

19.10.2021

Unit granting title

Rada Dyscypliny Architektura i Urbanistyka Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: architektura i urbanistyka

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.