Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Intensyfikacja produkcji biogazu jako możliwość poprawy bilansu energetycznego komunalnej oczyszczalni ścieków

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Enhancement of biogas production as an opportunity to improve the energy balance of the municipal wastewater treatment plant

Language

polish

Keywords
PL
  • oczyszczalnia ścieków
  • fermentacja beztlenowa
  • kofermentacja
  • obróbka wstępna osadu
  • bilans energii
EN
  • wastewater treatment plant
  • anaerobic digestion
  • co-digestion
  • sludge pretreatment
  • energy balance
Abstract

PL Celem niniejszej rozprawy było wypracowanie nowego modelu technologicznego oczyszczalni ścieków, zmierzającego do zwiększenia produkcji biogazu a przez to do poprawy efektywności energetycznej oczyszczalni. Poszczególne procesy uwzględniane w koncepcji oceniane były również pod względem finansowym i możliwości aplikacji w pełnej skali technicznej. Podstawą przygotowania rozprawy były badania przeprowadzone w skali laboratoryjnej, pilotażowej i technicznej. Prace pozwoliły na wnikliwe przebadanie procesów intensyfikujących produkcję biogazu oraz sprawdzenia ich w warunkach rzeczywistych. Prace badawcze prowadzone były w trzech obszarach (kofermentacja, chemicznie usprawnione oczyszczanie wstępne, obróbka wstępna osadu nadmiernego), w których szukano możliwości pozyskania wzrostu produkcji biogazu.

EN The aim of this dissertation was to develop a new technological concept of a WWTP, aimed at increasing biogas production and thus improving the energy efficiency of the whole plant. Each process included in the concept was also assessed in terms of financial effectiveness and full-scale application possibility. The dissertation was based on laboratory, pilot and full scale trials. The research allowed for an in-depth examination of the processes biogas production intensification and the verification in real, full-scale conditions. Research work was carried out in three areas (co-digestion, Chemically Enhanced Primary Treatment, waste activated sludge preteratment) in which there was the most promising potential in achieving an increase in biogas production.

Number of pages

142

OECD domain

engineering and technical sciences

KBN discipline

engineering and environmental protection

Signature of printed version

DrOIN 2157

On-line catalog

to2022500509

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Sylwia Fudala-Książek

Place

Gdańsk, Polska

Date

06.09.2021

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Ewa Neczaj

Place

Częstochowa, Polska

Date

16.09.2021

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

19.11.2021

Unit granting title

Rada Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.