Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Laserowa modyfikacja warstwy azotowanej gazowo wytworzonej na stali 42CrMo4

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Materiałowej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Inżynierii Materiałowej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Laser modification of gas-nitrided layer produced on 42CrMo4 steel

Language

polish

Keywords
PL
  • azotowanie gazowe
  • laserowa obróbka cieplna
  • mikrostruktura
  • właściwości mechaniczne
  • moduł Younga
EN
  • gas nitriding
  • laser heat treatment
  • microstructure
  • mechanical properties
  • Young's modulus
Abstract

PL Regulowane azotowanie gazowe jest procesem, w którym stosunkowo najłatwiej jest kontrolować potencjał azotowy atmosfery i sterować nim w celu otrzymywania warstw azotowanych o odpowiednim składzie fazowym. Laserowa modyfikacja warstw azotowanych z przetopieniem lub bez przetopienia stwarza nowe możliwości odnośnie kształtowania mikrostruktury i właściwości warstw powierzchniowych wytwarzanych na metalach i ich stopach. W niniejszej pracy zastosowano regulowane azotowanie gazowe do wytworzenia warstw azotowanych na stali 42CrMo4. Dobrano odpowiednie parametry laserowej obróbki cieplnej umożliwiające wytwarzanie laserowo modyfikowanych warstw azotowanych zarówno z przetopieniem, jak i bez przetopienia. Wytworzono modyfikowane laserowo warstwy azotowane charakteryzujące się zwiększoną twardością i zwiększoną odpornością na zużycie przez tarcie w porównaniu z warstwami azotowanymi. Dzięki laserowej obróbce cieplnej warstwy azotowanej bez przetopienia otrzymano zmodyfikowaną mikrostrukturę i korzystniejsze właściwości strefy związków, która charakteryzowała zwiększeniem twardości i modułu Younga.

EN The controlled gas nitriding is a process in which it is relatively easiest to control the nitriding potential of the atmosphere and control it in order to obtain nitrided layers with the appropriate phase composition. Laser modification of nitrided layers with or without melting creates new possibilities for influencing the microstructure and properties of surface layers produced on metals and their alloys. In this work, the controlled gas nitriding was used to produce nitrided layers on 42CrMo4 steel. Appropriate parameters of laser heat treatment were selected to enable the production of laser-modified nitrided layers both with and without remelting. Laser-modified nitrided layers with increased hardness and increased resistance to wear by friction compared to nitrided layers were produced. Thanks to the laser heat treatment of the nitrided layer without remelting, a modified microstructure and more favorable properties of the compound zone were obtained, which was characterized an increase in hardness and Young's modulus, were obtained.

Number of pages

189

OECD domain

engineering and technical sciences

KBN discipline

materials engineering

Signature of printed version

DrOIN 2158

On-line catalog

to2022500508

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Robert Sobiecki

Place

Warszawa, Polska

Date

07.12.2021

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Emilia Wołowiec-Korecka

Place

Łódź, Polska

Date

03.12.2021

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

14.01.2022

Unit granting title

Rada Dyscypliny Inżynieria Materiałowa Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria materiałowa

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.