Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Extreme Biomimetics: Functionalization of renewable 3D biopolymer scaffolds and their application as catalysts

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

Reviewers

Title variant

PL Ekstremalna Biomimetyka: funkcjonalizacja odnawialnych trójwymiarowych matryc biopolimerowych oraz ich zastosowanie jako katalizatorów

Language

english

Keywords
EN
  • spongin
  • chitin
  • biomimetic catalysts
  • carbonization
  • oxidation-reduction reactions
PL
  • spongina
  • chityna
  • katalizatory biomimetyczne
  • karbonizacja
  • reakcje utleniania-redukcji
Abstract

EN The main goal of the doctoral dissertation was the use of renewable, three-dimensional biopolymers in the preparation of advanced composite materials. During the presented research, chitin was isolated and identified in two species of marine sponges, Pseudoceratina purpurea and Mycale euplecteloides, for the first time. An essential stage of the work was also the description of the kinetics of thermal degradation of spongin, followed by applying obtained carbonized materials as support for metal-containing phases for catalytic applications. The description of the kinetics allows for developing the thermal degradation mechanism and the selection of optimal carbonization conditions. As a result of low-temperature carbonization, carbon materials were obtained, which were carefully characterized and modified with nickel and cobalt compounds. The application studies proved that the prepared materials based on spongin-based biocarbons and pure spongin are characterized by high catalytic activity in various organic compounds' oxidation and reduction reactions.

PL Nadrzędnym celem rozprawy doktorskiej było zastosowanie odnawialnych trójwymiarowych biopolimerów w preparatyce zaawansowanych materiałów kompozytowych. W toku zaprezentowanych badań po praz pierwszy wyizolowano i zidentyfikowano chitynę w dwóch gatunkach gąbek morskich Pseudoceratina purpurea i Mycale euplecteloides. Istotnym etapem prac był opis kinetyki termicznej degradacji sponginy oraz zastosowanie uzyskanych materiałów węglowych jako nośników fazy metalicznej do zastosowań katalitycznych. Opis kinetyki pozwolił na opracowanie mechanizmu termicznej degradacji i dobranie optymalnych warunków karbonizacji. W wyniku niskotemperaturowej karbonizacji uzyskano materiały węglowe, które dokładnie scharakteryzowano i zmodyfikowano związkami niklu i kobaltu. Przeprowadzone testy aplikacyjne dowiodły, że formowane materiały na bazie sponginy oraz jej karbonizatów odznaczają się wysoką aktywnością katalityczną w reakcjach utleniania i redukcji różnych związków organicznych.

Number of pages

256

OECD domain

chemical sciences

KBN discipline

chemical technology

Signature of printed version

DrOIN 2181

On-line catalog

to2022000418

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Małgorzata Iwona Szynkowska-Jóźwik

Place

Łódź, Polska

Date

24.02.2022

Language

english

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Wojciech Święszkowski

Place

Warszawa, Polska

Date

27.02.2022

Language

english

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

15.03.2022

Unit granting title

Rada Dyscypliny Nauki Chemiczne Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie: nauki chemiczne

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.