Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Metoda zapisu i analizy percepcji przestrzeni szpitali w procesie ich ewaluacji

Authors

[ 1 ] Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Method of recording and analysing perception of hospital spaces in the process of hospital evaluation

Language

polish

Keywords
PL
 • architektura zdrowia
 • co-wizualizacja
 • metoda partycypacyjna
 • percepcja przestrzeni szpitala
 • doświadczenia pacjenta geriatrycznego
 • szpitalna przestrzeń pobytowa
EN
 • healthcare architecture
 • co-visualisation
 • participatory research method
 • hospital space perception
 • geriatric patient experiences
 • hospital accommodation space
Abstract

PL Celem niniejszej pracy badawczej jest opracowanie metody zapisu i analizy percepcji szpitalnej przestrzeni pobytowej na oddziałach geriatrycznych. Wykorzystanie narzędzia do zbierania doświadczeń pacjentów jest nową, autorską propozycją metody badawczej, włączającej pacjentów w proces projektowania szpitali poprzez co-wizualizację - jednoczesny zapis indywidualnych wrażeń i doświadczeń przestrzennych. Do realizacji tej metody zaprojektowano narzędzie, które ma służyć pozyskaniu doświadczeń przestrzennych pacjenta geriatrycznego (danych jakościowych), zapisywanych (kodowanych) za pomocą znaków wizualnych. Metoda uwzględnia specyfikę pacjenta geriatrycznego, przede wszystkim jego ograniczenia, wynikające zarówno z możliwości percepcyjnych, jak i komunikacyjnych. Jednocześnie umożliwia jego inkluzję do procesu ewaluacji i projektowania przestrzeni pobytowej w szpitalu. Celem dostosowania przestrzeni pobytu chorego do jego indywidualnych potrzeb jest poprawa jego odczuć związanych z doświadczeniem hospitalizacji oraz wsparcie procesów zdrowienia. Działanie to ma także na celu zwiększenie efektywności leczenia i wydajności szpitala oraz wywołanie wiążących się z tym skutków społecznych i ekonomicznych. W pracy wykorzystano najnowsze badania naukowe związane z projektowaniem architektonicznym przestrzeni ochrony zdrowia oraz specyfiką pacjenta geriatrycznego, jak również doświadczenia własne zdobyte podczas studiów Master of Research in Design na Royal College of Art w Londynie. Podjęte badania zorientowane są na zmianę podejścia w projektowaniu architektury szpitalnej, która powinna wykazywać większą wrażliwość na doświadczenia przestrzenne, komfort, samopoczucie i emocje wszystkich pacjentów. W praktyce, projektowana metoda ma na celu ułatwienie zbierania jakościowych danych, które będą stanowić uzupełnienie procesu badawczo-projektowego oraz podstawę planowania inwestycji, polegającej na rozbudowie, przebudowie czy modernizacji istniejących szpitali geriatrycznych. Mając na uwadze rozwój technologii medycznych i informatycznych zaproponowano alternatywną - cyfrową wersję narzędzia, zwiększając jego potencjał aplikacyjny.

EN This research paper is aimed at developing a method for recording and analysing the perception of hospital accommodation spaces at geriatric wards. Use of a tool to collect patient experiences is a new, proprietary proposal of a research method involving patient participation in the hospital designing process by co-visualisation – a simultaneous recording of individual spatial impressions and experiences. For this method, a tool has been designed to collect spatial experiences of geriatric patients (qualitative data) recorded (coded) using visual signs. This method takes into account the characteristics of geriatric patients, primarily their limitations both in terms of perception and communication abilities. It also allows participation of these patients in the process of evaluating and designing hospital accommodation spaces. Adaptation of the patient’s accommodation space to their individual needs is aimed at improving the patient’s feelings about the hospital stay experience and at supporting the healing processes. It is also to increase treatment efficacy and the hospital’s performance, and stimulate the social and economic consequences thereof. This paper is based on state-of-the-art studies on architectural design of healthcare spaces and characteristics of geriatric patients, as well as the Author’s experience gained during Master of Research in Design course at the Royal College of Art, London. The research is oriented at changing the approach to designing hospital architecture which should show a greater sensitivity to spatial experiences, comfort, well-being, and emotions of every patient. In practical terms, the method designed is to facilitate collection of qualitative data to supplement the research and designing process and to be the basis for planning projects involving expansion, remodelling, or upgrading of the existing geriatric hospitals. In the light of the development of medical and IT technologies, an alternative digital version of the tool has been proposed to increase its application potential.

Number of pages

223

OECD domain

engineering and technical sciences

KBN discipline

architecture and urban planning

Signature of printed version

DrOIN 2163

On-line catalog

to2022002512

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Ewa Kuryłowicz

Place

Warszawa, Polska

Date

14.02.2022

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Anna Szewczenko

Place

Gliwice, Polska

Date

21.02.2022

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

12.04.2022

Unit granting title

Rada Dyscypliny Architektura i Urbanistyka Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: architektura i urbanistyka

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.