Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Application Research of Simulation and Evaluation Based on BIM Technology in Urban Design

Authors

[ 1 ] Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

PL Badania aplikacyjne symulacji i oceny w oparciu o technologię BIM w projektowaniu urbanistycznym

Language

english

Keywords
EN
  • BIM technology
  • urban design
  • simulation
  • evaluation
PL
  • technologia BIM
  • projektowanie miejskie
  • symulacja
  • ewaluacja
Abstract

EN Cities are developing rapidly, the drawbacks of urban design issues are increasingly show, sustainable urban design has become the most significant demand for urban development. However, traditional urban design methods have been brutal to meet this purpose. The development and mature application of BIM technology provide an opportunity to solve this problem. This dissertation introduces the application process of BIM-based technology in urban design projects and profoundly analyzes the application methods in urban design. Researches how the BIM technology applications will make urban design more rational and standardized. Building information model (BIM) is changing the entire building environment. Customers, professional designers, including contractors and manufacturers in the construction industry supply chain, want to seize the opportunities brought by BIM. Buildings and architectural environments are becoming more and more digitized, using computer data more and more. The use of BIM helped and facilitated this transformation, providing strong support for the digital industry, emphasizing the use of shareable building information to support better creation of the public domain. BIM can help achieve better results at all construction project life cycle stages and achieve sustainable building design. BIM is helping everyone move into the emerging urban planning and infrastructure industry, providing people and society with the value foundation they need. BIM data can quickly generate design options and better implement design options. Simulate and analysis evaluation early in the urban design phase to get better design results. This dissertation focuses on exploring and researching the application, technology, and professional practice of BIM in urban design. Through theoretical analysis and case studies, the method of BIM technology to optimize urban design is discussed. By studying the digital tools used in BIM projects, the dissertation emphasizes the “information” in building information models and the possibilities provided by data-rich models in urban design. Using survey research on the innovative implementation of BIM in urban design, the views of professional designers on the applicability and fields of BIM use in urban design were investigated. As a result, the research study conducted in the dissertation answered the formulated research questions: What are the research trends in the use of BIM in urban design? Can BIM technology be useful in urban design as in architecture design? In which elements of urbanism can BIM find effective application? Will this BIM-based design technology completely replace traditional urban design methods?

PL Zauważalne mankamenty projektowania urbanistycznego w warunkach gwałtownej urbanizacji stały się wyzwaniem dla zrównoważonego rozwoju miast. Tradycyjne metody projektowania urbanistycznego okazały się do tego celu nieprzystosowane. Rozwój i szerokie zastosowanie technologii BIM stwarza szansę na rozwiązanie tego problemu. Niniejsza rozprawa przedstawia sposób wykorzystania technologii BIM w projektowaniu urbanistycznym oraz szczegółowo analizuje metody jej zastosowania w projektowaniu urbanistycznym. Badane jest, w jaki sposób zastosowanie technologii BIM może sprawić, że projektowanie urbanistyczne stanie się bardziej efektywne i usystematyzowane. Model Informacji o Budynku (BIM) zmienił całe środowisko zbudowane. Użytkownicy, projektanci, wykonawcy i producenci w branży budowlanej coraz częściej decydują się wykorzystywać możliwości, jakie niesie ze sobą BIM. Obiekty budowlane i całe środowisko zbudowane stają się coraz bardziej zdigitalizowane, wykorzystując w znacznym stopniu dane cyfrowe. Zastosowanie BIM pomogło i ułatwiło tę transformację poprzez zapewnienie silnego wsparcia dla cyfryzacji przemysłu budowlanego, kładąc nacisk na wykorzystanie zintegrowanych informacji o budynkach (i ich zespołach) w celu wspierania lepszego kreowania przestrzeni publicznej. BIM może pomóc w uzyskaniu lepszych wyników na wszystkich etapach realizacji projektu oraz w osiągnięciu zrównoważonego projektowania budynków i ich zespołów. BIM pomaga wszystkim uczestnikom procesu projektowego włączyć się do nowego podejścia w obszarze planowania urbanistycznego i infrastrukturalnego, zapewniając mieszkańcom i społeczeństwu oczekiwane korzyści. Na podstawie danych zawartych w BIM można szybko generować warianty projektowe i skutecznie je implementować. Analiza symulacji i oceny na wczesnym etapie projektowania urbanistycznego ma na celu osiągnięcie lepszych rezultatów projektowych. Niniejsza rozprawa koncentruje się na rozpoznaniu i zbadaniu zastosowań, rozwiązań technologicznych i praktycznego wykorzystania BIM w projektowaniu urbanistycznym. Badania teoretyczne i analiza studiów przypadków są podstawą do przedyskutowania sposobów wykorzystania technologii BIM w optymalizacji projektowania urbanistycznego. Analizując narzędzia cyfrowe wykorzystywane w projektach BIM, dysertacja podkreśla znaczenie "informacji" w budowaniu modeli cyfrowych oraz uwydatnia możliwości, jakie w projektowaniu urbanistycznym zapewniają modele o wysokiej zawartości danych. Wykorzystując badania ankietowe na temat możliwości innowacyjnego zastosowania BIM w projektowaniu urbanistycznym, przeanalizowano poglądy profesjonalnych projektantów na temat przydatności oraz możliwych pól wykorzystania BIM w projektowaniu urbanistycznym. W efekcie, przeprowadzone w dysertacji badania pozwoliły odpowiedzieć na sformułowane pytania badawcze: Jakie są trendy badawcze w wykorzystaniu BIM w projektowaniu urbanistycznym? Czy technologia BIM może być użyteczna w projektowaniu urbanistycznym, tak jak w projektowaniu architektury? W jakich elementach urbanistyki BIM może znaleźć skuteczne zastosowanie? Czy technologia projektowania oparta o BIM całkowicie zastąpi tradycyjne metody projektowania urbanistycznego?

Number of pages

168

OECD domain

engineering and technical sciences

KBN discipline

architecture and urban planning

Signature of printed version

DrOIN 2162

On-line catalog

to2022004512

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Michał Krupa

Place

Kraków, Polska

Date

20.01.2022

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Jan Wrana

Place

Kraków, Polska

Date

18.02.2022

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

12.04.2022

Unit granting title

Rada Dyscypliny Architektura i Urbanistyka Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: architektura i urbanistyka

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.