Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Nośność doraźna asfaltowych nawierzchni drogowych w aspekcie dynamicznych obciążeń wywołanych ruchem pojazdów

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Temporary load capacity of asphalt road pavements in terms of dynamic loads caused by vehicle traffic

Language

polish

Keywords
PL
  • nośność
  • badania nieniszczące
  • ugięciomierz dynamiczny
  • analiza spektralna
  • nawierzchnia asfaltowa
EN
  • load capacity
  • nondestructive testing
  • falling weight deflectometer
  • spectral analysis
  • asphalt pavement
Abstract

PL W niniejszej rozprawie doktorskiej zaprezentowano autorską metodę oceny nośności doraźnej asfaltowych nawierzchni drogowych, w której uwzględnia się dynamiczne obciążenia wywołane ruchem pojazdów po nawierzchni jezdni z nierównościami. Na elementy przedstawionych rozwiązań składają się metody wyznaczania wartości parametrów modeli nawierzchni na podstawie wyników pomiarów in situ, model nawierzchni oraz empiryczne zależności do obliczania trwałości zmęczeniowej warstw nawierzchni i jej podłoża. Do weryfikacji opisanych w rozprawie metod numerycznych wykorzystano wyniki badań empirycznych wykonanych przy użyciu urządzenia GPR, modułu typu FWD w urządzeniu ZiSPON oraz metody triangulacji laserowej. Postawiona została hipoteza o zgodności między warunkami brzegowymi w statycznym modelu, a dynamicznymi warunkami badań ugięć nawierzchni jezdni wywołanych obciążeniem impulsowym. Analiza wyników obliczeń pozyskanych z eksperymentów numerycznych i badań nawierzchni na odcinku testowym, potwierdziły skuteczność opracowanych algorytmów obliczeniowych oraz weryfikowaną w rozprawie hipotezę.

EN This dissertation presents the author’s method of estimating the temporary load capacity of asphalt road pavements, which takes into account the dynamic loads caused by vehicle traffic on a road surface with roughness. The elements of the presented solutions include methods of determining the values of pavement model parameters based on the results of in situ measurements, pavement model and empirical relations for calculating the fatigue life of pavement layers and its subgrade. To verify the numerical methods described in the thesis, the results of empirical tests using GPR, FWD type module in ZiSPON device and laser triangulation method were used. A hypothesis was formulated about the correspondence between the boundary conditions in the static model and the dynamic conditions of testing the deflections of road surface induced by impulsive loading. The analysis of calculation results obtained from numerical experiments and pavement tests on the test section confirmed the effectiveness of the developed calculation algorithms and the hypothesis verified in the thesis.

Number of pages

187

OECD domain

engineering and technical sciences

Scientific discipline (Law 2.0)

civil engineering and transport

Signature of printed version

DrOIN 2189

On-line catalog

to2022500563

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Piotr Jaskuła

Place

Gdańsk, Polska

Date

06.05.2022

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Marta Kadela

Place

Katowice, Polska

Date

02.05.2022

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

22.06.2022

Unit granting title

Rada Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria lądowa i transport

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.