Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Modelowanie numeryczne i analiza przepływu cieczy nie-newtonowskich przez kanały rozgałęzione o ściankach elastycznych w kontekście biomechaniki

Authors

[ 1 ] Instytut Energetyki Cieplnej, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Energetyki Cieplnej, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Energetyki Cieplnej, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Numerical modelling and flow analysis of non-Newtonian fluids through branched channels with elastic walls in the context of biomechanics

Language

polish

Keywords
PL
  • tętnica szyjna
  • komputerowa mechanika płynów
  • ciecze nienewtonowskie
  • przepływ krwi
  • parametr diagnostyczny
EN
  • carotid artery
  • computational fluid dynamics
  • non-newtonian fluid
  • blood flow
  • diagnostic parameter
Abstract

PL W rozprawie doktorskiej przedstawiono badania nad wpływem geometrii tętnicy szyjnej na zaburzenia przepływu krwi. Na podstawie pomiarów parametrów geometrycznych tętnic anonimowych pacjentów, stworzono modele tętnicy szyjnej. W oparciu o analizy numeryczne oszacowano, które z cech geometrycznych mają największy wpływ na przepływ. W przypadku tętnic szyjnych o dużej asymetryczności tętnic oraz zwiększonej rozpiętości ścianek w opuszce występują tendencje do lokalnych spadków naprężeń wskazujących na tworzące się lokalnie wir, co może doprowadzić do zablokowania przepływu krwi. Na podstawie dokonanej analizy opracowano parametr diagnostyczny, który na podstawie pomiarów geometrii tętnicy możliwych do wykonania przy badaniu ultrasonograficznym oszacuje prawdopodobieństwo inicjacji zmian miażdżycowych na skutek uwarunkowań genetycznych, co umożliwi pacjentom wczesne wprowadzenie działań profilaktycznych.

EN This dissertation presents research on the influence of carotid artery geometry on blood flow disorders. Based on measurements of geometric parameters of the arteries of anonymous patients, models of the carotid artery were created. Based on numerical analyses, it was estimated which geometric features have the most significant influence on flow. In the case of carotid arteries with high arterial asymmetry and increased wall span in the bulb, there are tendencies for local stress drops indicating locally formed vortex, which may lead to blood flow blockage. On the basis of this analysis, a diagnostic parameter has been developed that, based on ultrasound measurements of artery geometry, will estimate the probability of initiation of atherosclerotic lesions due to genetic conditions, enabling patients to take early preventive measures.

Number of pages

107

OECD domain

mechanical engineering

Scientific discipline (Law 2.0)

mechanical engineering

Signature of printed version

DrOIN 2206

On-line catalog

to2023500580

Full text of dissertation

no permission to download file

Access level to full text

archive

First review

Sylwia Hożejowska

Place

Kielce, Polska

Date

16.08.2022

Language

polish

Review text

no permission to download file

Access level to review text

archive

Second review

Dawid Taler

Place

Kraków, Polska

Date

05.09.2022

Language

polish

Review text

no permission to download file

Access level to review text

archive

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

30.09.2022

Unit granting title

Rada Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria mechaniczna

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.