Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Czwartorzędowe sole amoniowe jako auksyny

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Quaternary ammonium salts as auxins

Language

polish

Keywords
PL
  • sole amoniowe
  • ciecze jonowe
  • auksyny
  • tryptofan
  • synteza
EN
  • quaternary ammonium salts
  • ionic liquids
  • auxin
  • tryptophan
  • synthesis
Abstract

PL Przedmiotem rozprawy doktorskiej było opracowanie metodyki syntezy i oczyszczania soli amoniowych i cieczy jonowych zawierających anion o aktywności auksynowej, określenie ich właściwości fizykochemicznych oraz aktywności biologicznej. Część literaturowa pracy opisuje auksyny pochodzenia naturalnego i syntetycznego, czwartorzędowe sole amoniowe i ciecze jonowe oraz auksyny w syntezie cieczy jonowych. W części doświadczalnej opisano metodykę syntezy dibromków bis-amoniowych, które poddano reakcji wymiany anionu w celu wytworzenia podwójnych cieczy jonowych. Opisano również metodę syntezy układów zawierających kation acetylocholiny lub tetraalkiloamoniowy o budowie symetrycznej i asymetrycznej. Sumarycznie uzyskano 15 dibromków bis-amoniowych oraz 54 cieczy jonowych i 3 czwartorzędowe sole amoniowe, dla których ustalono ich właściwości fizykochemiczne. Połączenie wybranych anionów z kationami acetylocholiny, tetraalkilo- i bis-amoniowymi pozwala na zachowanie wyjściowej aktywności biologicznej i w wielu przypadkach intensyfikuje pożądane działanie. Syntezowane związki charakrteryzują się wysokim potencjałem aplikacyjnym.

EN The subject of the dissertation was to develop a methodology for the synthesis and purification of ammonium salts and ionic liquids containing an anion with auxin activity, determining their physicochemical properties and biological activity. The literature part describes the auxins of natural and synthetic origin, quaternary ammonium salts and ionic liquids, and auxins in the synthesis of ionic liquids. The experimental part describes the methodology of the synthesis of bis-ammonium dibromides, which were subjected to anion exchange reaction to obtain double salt ionic liquids. The method of synthesis systems containing an acetylcholine or tetraalkylammonium cation with a symmetrical and asymmetric structure is also described. In total, 15 bisammonium dibromides, 54 ionic liquids and 3 quaternary ammonium salts were obtained, for which their physicochemical properties were determined. The combination of selected anions with acetylcholine, tetraalkyl- and bisammonium cations allows to maintain initial biological activity and, in many cases, intensifies the desired effect. The synthesized compounds have a high application potential.

Number of pages

133

OECD domain

chemical sciences

Scientific discipline (Law 2.0)

chemical sciences

Signature of printed version

DrOIN 2222

On-line catalog

to2023998701

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Beata Orlińska

Place

Gliwice, Polska

Date

16.08.2022

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Marcin Śmiglak

Place

Poznań, Polska

Date

26.09.2020

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

08.11.2022

Unit granting title

Rada Dyscypliny Technologia Chemiczna Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie: technologia chemiczna

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.