Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Ocena możliwości technicznych planowania infrastruktury komunalnej z użyciem technologii GIS i SDSS

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Evaluation of the technical possibilities of planning municipal infrastructure with GIS and SDSS technology

Language

polish

Keywords
PL
  • Analizy wielokryterialne (MCDA)
  • Analityczny Proces Hierarchiczny (AHP)
  • Uporządkowane Ważone Uśrednianie (OWA)
  • infrastruktura wodociągowa
  • planowanie przestrzenne
EN
  • Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA)
  • Analytic Hierarchy Process (AHP)
  • Ordered Weighted Average (OWA)
  • water supply infrastructure
  • urban planning
Abstract

PL W pracy poddano analizie problem dotyczący wykorzystania metod MCDA i GIS w planowaniu rozbudowy sieciowej infrastruktury komunalnej. Opisano przestrzenne metody wspomagania decyzji. Skupiono się na metodach: WLC, AHP oraz OWA. Szczegółowo opisano metodę AHP, która dzięki zastosowaniu dziewięciostopniowej skali porównań Saaty’ego umożliwiła określenie wag kryteriów. Prześledzono problematykę związaną z planowaniem przestrzennym w odniesieniu do sieci wodociągowej. Wspomniano o metodach z zakresu MCDA stosowanych przy projektowaniu sieci wodociągowej i planowaniu zapotrzebowania na wodę, a także wykonano je dla studium przypadku w dzielnicy Rembertów w Warszawie. Wykonano zestawy map kryteriów i subkryteriów przedstawiających poziom zagospodarowania obszaru badań. Mapy zostały odpowiednio przetworzone w celu przeprowadzenia analizy AHP-OWA. Otrzymane wyniki pozwoliły na zaproponowanie odpowiedniej metodyki podejmowania decyzji związanej z rozbudową infrastruktury.

EN The aim of this study is to investigate the usefulness of using the GIS-MCDA methods for planning the expansion of municipal network infrastructure. Spatial decision support methods are described. In this study, however, the focus is on methods: WLC, AHP and OWA. The AHP method is described in detail, moreover thanks to the Saaty's nine-point scale of comparisons, made it possible to determine the weights of the criteria. The issues related to spatial planning are investigated in relation to the water supply network. The MCDA methods applied to the design of the water supply network and water demand planning are mentioned and also performed for the case study in the city district Rembertów in Warsaw. Sets of criteria maps and sub-criteria presenting the level of development of the research area were made. The maps were properly processed in order to perform the AHP-OWA analysis. The obtained results allow to propose an appropriate methodology for decisions making related to the development of infrastructure.

Number of pages

121

OECD domain

engineering and technical sciences

Scientific discipline (Law 2.0)

civil engineering and transport

Signature of printed version

DrOIN 2228

On-line catalog

to2023500566

Comments

dyscyplina według nowej klasyfikacji: inżynieria lądowa, geodezja i transport

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Joanna Bac-Bronowicz

Place

Wrocław, Polska

Date

17.11.2022

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Andrzej Macias

Place

Poznań, Polska

Date

22.11.2022

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

21.12.2022

Unit granting title

Rada Dyscypliny Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria lądowa, geodezja i transport

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.