Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Naturally formed chitin-based scaffolds: characterization, functionalization, and practical utility

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

Reviewers

Title variant

PL Naturalnie uformowane scaffoldy chitynowe: charakterystyka, funkcjonalizacja i praktyczne zastosowanie

Language

english

Keywords
EN
  • chitin
  • biomimetics
  • biomaterials
  • scaffolds
PL
  • chityna
  • biomimetyka
  • biomateriały
  • skafoldy
Abstract

EN The overall goal of the doctoral dissertation was to use the chitin from marine demosponges’ skeletons and spider’s molts cuticles in forms of natural scaffolds as matrices for the development of selected organic-inorganic composites and determine application possibilities. The materials were examined in two kind of application – tissue engineering and environmental protection study. Moreover, the new microwave-assisted chemical method for chitin extraction was developed. The benefits of utilizing this method are extremely significant because reduces the isolation time from about 7 days (classical chemical isolation) to less than 1 h. All of the tested materials were fully characterized from structural, and physicochemical point of view. Obtained chitin-based scaffolds were used as structural support for cultivation cardiac, skin and bone cells. Results showed their high application potential due to non-cytotoxicity, high porosity and renewability. Moreover, synthesis chitin-Ag/AgBr material and chitin-laccase biocatalytic system allowed to bacterial and pharmaceutical contamination removal from wastewater, respectively.

PL Nadrzędnym celem pracy doktorskiej było wykorzystanie chityny ze szkieletów gąbek morskich i naskórków pająków, w postaci naturalnych rusztowań, jako matryc do opracowania wybranych kompozytów organiczno-nieorganicznych oraz określenie możliwości aplikacyjnych. Materiały te były badane w dwóch rodzajach zastosowań - inżynierii tkankowej i ochronie środowiska. Ponadto opracowano nową metodę chemicznej ekstrakcji chityny wspomaganej mikrofalami. Korzyści wynikające z zastosowania tej metody są niezwykle istotne, gdyż skraca ona czas izolacji z około 7 dni (klasyczna izolacja chemiczna) do mniej niż 1 h. Wszystkie badane materiały zostały w pełni scharakteryzowane pod względem strukturalnym i fizykochemicznym. Otrzymane rusztowania na bazie chityny zastosowano jako strukturalne wsparcie dla hodowli komórek serca, skóry i kości. Wyniki wykazały ich duży potencjał aplikacyjny ze względu na brak cytotoksyczności, wysoką porowatość i odnawialność. Ponadto, synteza materiału chityna-Ag/AgBr oraz układu biokatalitycznego chityna-lakaza pozwoliły na usunięcie zanieczyszczeń bakteryjnych i farmaceutycznych z roztworów wodnych.

Number of pages

227

OECD domain

chemical sciences

KBN discipline

chemical technology

Scientific discipline (Law 2.0)

chemical engineering

Signature of printed version

DrOIN 2263

On-line catalog

to2023998765

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Małgorzata M. Jaworska

Place

Warszawa, Polska

Date

01.12.2022

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Izabela Nowak

Place

Poznań, Polska

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Third review

Magdalena Prokopowicz

Place

Gdańsk, Polska

Date

30.11.2022

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

21.02.2023

Unit granting title

Rada Dyscypliny Nauki Chemiczne Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie: nauki chemiczne

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.