Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Analiza wpływu zjawisk przepływowych na proces spalania nienormatywnych paliw gazowych zawierających związki azotu

Authors

[ 1 ] Instytut Energetyki Cieplnej, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Energetyki Cieplnej, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Analysis of flow influence on combustion process of non-normative gaseous fuels with fuel-bound nitrogen

Language

polish

Keywords
PL
  • amoniak
  • płomienie wirowe
  • CFD
  • kinetyka reakcji
EN
  • ammonia
  • swirl flames
  • CFD
  • reaction kinetics
Abstract

PL W pracy przedstawiona została analiza procesu spalania paliw gazowych charakteryzujących się znaczącym udziałem amoniaku. Przeprowadzone badania dotyczyły wpływu parametrów początkowych procesu spalania, ukształtowania przepływu w strefie reakcji na udział tlenku azotu w produktach przy spalaniu paliw gazowych z amoniakiem. Dla kinetycznych płomieni wirowych oraz bez zawirowania wyznaczono skład spalin oraz wartości temperatur w bliskości ściany komory spalania, zmierzono rozkład temperatury, stężenia CO oraz NO wewnątrz komory spalania. Przeanalizowano metody modelowania procesu spalania kinetycznych mieszanek ubogich oraz emisji związków toksycznych powstałych w wyniku spalania paliw ze znaczącym udziałem amoniaku. Określono zakresy stosowalności wybranych mechanizmów kinetyki reakcji do modelowania emisji tlenków azotu. Wykazano skuteczność modelowania emisji za pomocą sieci reaktorów chemicznych, która została zaprojektowana w oparciu o dane eksperymentalne oraz numeryczne.

EN This dissertation presented an analysis of a combustion process of gaseous fuels characterized by a significant share of ammonia. The research was focused on the influence of initial parameters of the combustion process, formation of flow and reaction zones on the emission of nitrogen oxide formed during the combustion of ammonia. The composition of flue gases and temperatures near the combustion chamber walls were measured for kinetic swirl flames and jet flames. The results were completed with measured profiles of the temperature, CO, and NO inside the combustion chamber. An analysis of modeling methods was conducted for the lean flames and the emission of toxic compounds resulting from the combustion of fuels with a significant share of ammonia. Application ranges of selected kinetic reaction mechanisms were determined for modeling nitrogen oxide emissions for considered mixtures. The effectiveness of emission modeling using a chemical reactor network, which was designed based on experimental and numerical data, was also demonstrated.

Number of pages

152

OECD domain

engineering and technical sciences

Scientific discipline (Law 2.0)

mechanical engineering

Signature of printed version

DrOIN 2252

On-line catalog

to2023500729

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Paweł Ocłoń

Place

Kraków, Polska

Date

31.03.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Małgorzata Wilk

Place

Kraków, Polska

Date

27.03.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

18.04.2023

Unit granting title

Rada Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria mechaniczna

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.