Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Nieorganiczne matryce tlenkowe domieszkowane in situ jako funkcjonalne układy do zastosowań środowiskowych

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Inorganic oxide matrices doped in situ as functional systems for environmental applications

Language

polish

Keywords
PL
  • matryce nieorganiczne
  • synteza in situ
  • domieszkowanie
  • adsorpcja
  • kataliza środowiskowa
EN
  • inorganic matrices
  • in situ synthesis
  • doping
  • adsorption
  • environmental catalysis
Abstract

PL W niniejszej dysertacji doktorskiej przedstawiono badania nad projektowaniem funkcjonalnych matryc na bazie tlenków nieorganicznych – ZrO2, ZnO, TiO2-ZrO2 oraz Al2O3, ich funkcjonalizacją wybranymi czynnikami modyfikującymi, domieszkowaniem związkami wanadu i lantanu, a także weryfikacją możliwości ich użycia w aspektach środowiskowych. Materiały otrzymano na drodze syntezy in situ, wprowadzając wyselekcjonowane domieszki lub modyfikatory w trakcie tworzenia odpowiedniej matrycy nieorganicznej. Przeprowadzono analizę fizykochemiczną materiałów, dzięki której potwierdzono wbudowanie modyfikatorów w struktury matryc. Podjęto próby określenia oddziaływań pomiędzy komponentami, w tym mechanizmu wbudowania modyfikatora/domieszki oraz jego przełożenia na właściwości fizykochemiczne i użytkowe uzyskanych układów. Materiały z powodzeniem wykorzystano w procesach środowiskowych obejmujących adsorpcję i katalizę, których celem była redukcja zanieczyszczeń obecnych w roztworach wodnych i powietrzu, takich jak jony metali szkodliwych, farmaceutyki oraz tlenki azotu.

EN This doctoral dissertation presents research on the design of functional matrices based on inorganic oxides - ZrO2, ZnO, TiO2-ZrO2 and Al2O3, their functionalization with selected modifying agents, doping with vanadium and lanthanum compounds, as well as verification of the possibility of their use in environmental aspects. Materials were obtained by in situ synthesis, introducing selected modifiers or dopants during the formation of the appropriate inorganic matrix. The incorporation of modifiers/dopants into the matrix structures was confirmed by wide physicochemical analysis. Attempts were made to determine the interactions between the components, including the modifier/dopant incorporation mechanism and its translation into the physicochemical and functional properties of the obtained systems. The materials were successfully used in environmental processes involving adsorption and catalysis to reduce pollutants present in aqueous solutions and air, such as harmful metal ions, pharmaceuticals and nitrogen oxides.

Number of pages

226

OECD domain

chemical sciences

KBN discipline

chemical technology

Signature of printed version

DrOIN 2243

On-line catalog

to20230036

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Monika Motak

Place

Kraków, Polska

Date

22.03.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Agnieszka Nosal-Wiercińska

Place

Lublin, Polska

Date

28.02.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Third review

Robert Pietrzak

Place

Poznań, Polska

Date

23.03.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

30.05.2023

Unit granting title

Rada Dyscypliny Nauki Chemiczne Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie: nauki chemiczne

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.