Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Zwiększanie efektywności szkoleń w lotnictwie ogólnym za pomocą autorskiej metody oceny stanu psychofizycznego kandydata

Authors

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Napędów, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Napędów, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Napędów, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Increasing effectiveness of training in general aviation using author’s method of assessment candidate’s psychophysical state

Language

polish

Keywords
PL
  • stan psychofizyczny
  • szkolenia lotnicze
  • lotnictwo ogólne
  • PPL
  • UAVO
EN
  • psychophysical state
  • aviation training
  • General Aviation
  • PPL
  • UAVO
Abstract

PL W rozprawie podjęto próbę rozwiązania problemu badawczego, jakim jest obiektywizacja oceny stanu psychofizycznego uczniów w trakcie szkolenia lotniczego. Jednym z ważniejszych elementów rozprawy jest przeprowadzenie badań w warunkach rzeczywistych, w obszarze podstawowych szkoleń lotnictwa ogólnego. Na podstawie zebranych danych i wykonanych analiz możliwe było przygotowanie modelu oceny stanu psychofizycznego kandydata (model SPU) przy użyciu logiki rozmytej. Wykorzystując model SPU opracowana została metoda SPU oraz dedykowany do niej system oceny, docelowo stosowany przez ośrodki szkolenia lotniczego. Efektem końcowym dysertacji jest propozycja dodania opracowanej metody jako elementu szkolenia w lotnictwie ogólnym, uwzględniając wykorzystanie opracowanego modelu SPU oraz sformułowane zalecenia dotyczące obiektywnej oceny kandydata. W wyniku zrealizowanych zadań cel rozprawy został osiągnięty, a odpowiedź na postawiony problem badawczy uzyskana.

EN The dissertation attempts to solve the research problem, which is the objectification of the assessment students’ psychophysical state during aviation training. One of the most important elements of the dissertation is conducting research in real conditions in the field of basic general aviation training. Based on the collected data and performed analyses, it was possible to prepare a model for assessing the psychophysical state of the candidate (SPU model) using fuzzy logic. Using the SPU model, the SPU method and a dedicated evaluation system, ultimately used by aviation training centers, were developed. The final result of the dissertation is a proposal to add the developed method as an element of training in General Aviation, taking into account the use of the developed SPU model and the formulated recommendations for the objective assessment of the candidate. As a result of the completed tasks, the aim of the dissertation was achieved, and the answer to the research problem was obtained.

Number of pages

101

Scientific discipline (Law 2.0)

civil engineering, geodesy and transport

Signature of printed version

DrOIN 2274

On-line catalog

to202300466

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Leszek Cwojdziński

Place

Poznań, Polska

Date

26.05.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Janusz Ćwiklak

Place

Dęblin, Polska

Date

09.06.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Third review

Mariusz Zieja

Place

Warszawa, Polska

Date

16.06.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation before defense

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

22.09.2023

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.