Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Konstrukcja i sterowanie przetwornika zbudowanego na bazie kompozytu silikon-etanol

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Construction and control of the transducer based on a silicone-ethanol composite

Language

polish

Keywords
PL
  • kompozyt silikon-etanol
  • materiały inteligentne
  • materiały zmiennofazowe
  • przetworniki elektromechaniczne
EN
  • silicon-ethanol composite
  • smart materials
  • phase change materials
  • electromechanical transducers
Abstract

PL W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań przetworników zbudowanych na bazie nowego materiału, jakim jest kompozyt silikon-etanol. Zasada działania tego materiału opiera się na zmianie stanu fizycznego materiału aktywnego, dzięki czemu kompozyt krzem-etanol można zaliczyć do grupy materiałów PCM. Kompozyt silikon-etanol składa się z pęcherzyków wypełnionych ciekłym etanolem rozproszonym w matrycy z kauczuku silikonowego. Podczas ogrzewania etanol przechodzi przemianę ciecz-gaz, co zwiększa ciśnienie w pęcherzykach, powodując rozszerzenie całego materiału. Podczas chłodzenia etanol powraca do stanu ciekłego, a materiał powraca do swoich pierwotnych wymiarów dzięki siłom sprężystości matrycy. Cechą kompozytu silikon-etanol, która czyni go atrakcyjnym, jest zdolność do generowania dużych odkształceń, sięgających 100%. W trakcie badań skonstruowano dwa rodzaje przetworników. Zbudowane prototypy poddano serii testów, w których mierzono generowane siły i wydłużenia. Przetworniki te nazwano przetwornikiem rurowym i przetwornikiem mieszkowym. Pierwszy przetwornik wykorzystano do badań wstępnych, drugi wykorzystano również w konstruowanym napędzie. Na ich podstawie opracowano algorytm projektowania przetwornika mieszkowego. Na podstawie danych z przeglądu literatury opracowano również komputerowy model przetwornika. Na bazie przetwornika mieszkowego zbudowano napęd w pętli zamkniętej, który był w stanie wygenerować siłę 35 N i osiągnąć wydłużenie 6 mm z dokładnością + 0,1 mm.

EN This thesis presents the results of research on transducers built on the basis of a new material, which is a silicone-ethanol composite. The principle of operation of this material is based on a change in the physical state of the active material and because of that composite silicon-ethanol can be included in the group of PCM materials. The silicone-ethanol composite consists of bubbles filled with liquid ethanol dispersed in a silicone rubber matrix. During heating, the ethanol undergoes a liquid-gas transition, which increases the pressure in the bubbles, causing the entire material to expand. During cooling, the ethanol returns to the liquid state, and the material returns to its original dimensions due to the elastic forces of the matrix. A feature of the silicone-ethanol composite that makes it attractive is the ability to generate large deformations, reaching 100%. During investigations, two types of transducers were constructed. The built prototypes were subjected to a series of tests in which the generated forces and elongations were measured. These transducers were named as tubular transducer and bellow transducer. The first transducer were used in preliminary investigations, the second were used also in constructed drive. Based on them, an algorithm for designing a bellows transducer was developed. Based on the data from the literature review, a computer model of the transducer was also developed. On the basis of the bellows transducer, a closed-loop drive was built that could generate a force of 35 N, and achieve an elongation of 6 mm with an accuracy of + 0.1 mm.

Number of pages

101

Scientific discipline (Law 2.0)

mechanical engineering

Signature of printed version

DrOIN 2289

On-line catalog

to202300468

Full text of dissertation

no permission to download file

Access level to full text

archive

First review

Ryszard Jasiński

Place

Gdańsk, Polska

Date

01.09.2023

Language

polish

Review text

no permission to download file

Access level to review text

archive

Second review

Roland Pawliczek

Place

Opole, Polska

Date

09.08.2023

Language

polish

Review text

no permission to download file

Access level to review text

archive

Third review

Marek Płaczek

Place

Gliwice, Polska

Date

21.08.2023

Language

polish

Review text

no permission to download file

Access level to review text

archive

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

20.10.2023

Unit granting title

Rada Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria mechaniczna

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.