Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Wpływ modernizacji oczyszczalni ścieków na efektywność usuwania niejonowych związków powierzchniowo czynnych na przykładzie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Błoniu

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ E ] pracownik emerytowany

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN The influence of sewage treatment plant reconstruction on the efficiency of non-ionic surfactant removal (on the example of municipal treatment plant in Blonie)

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • etoksylaty
  • oczyszczalnia ścieków
  • pośrednia technika tensammetryczna
  • LC-MS
EN
  • ethoxylates
  • waste water treatment plant
  • indirect tensammetric technique
  • LC-MS
Streszczenie

PL Niejonowe surfaktanty (NS) są jednym z głównych źródeł syntetycznego węgla organicznego w środowisku wodnym. Celem badań było określenie wpływu różnych czynników i parametrów pracy oczyszczalni ścieków na efektywność usuwania NS. Do monitorowania stężenia NS zastosowano technikę pośredniego pomiaru tensammetrycznego. Do identyfikacji NS w ściekach zastosowano technikę LC-MS. Badania przeprowadzono w oczyszczalni ścieków w Błoniu, pracującej w technologii osadu czynnego z podwyższonym usuwaniem biogenów. Badania trwały w okresie 2003 -2010 i obejmowały okres modernizacji oczyszczalni. Modernizacja oczyszczalni spowodowała obniżenie stężenia NS w oczyszczonych ściekach z 630 – 840 do 65 – 100 µg l-1, które w późniejszym okresie wzrosło do 650 – 900 µg l-1 wskutek znacznego wzrostu ładunku NS. Zmodernizowana oczyszczalnia redukuje ładunek NS w 93.4 – 97.9%. W surowych i oczyszczonych ściekach zidentyfikowano obecność polidyspersyjnych oksyetylenowanych alkoholi posiadających łańcuch alkilowy C10, C12 , C13, C14, C16 oraz C18. Resztkowe stężenie NS w oczyszczonych ściekach zależy od ładunku NS, hydraulicznego czasu retencji oraz indeksu osadu.

EN Non-ionic surfactants (NS) are a major source of synthetic organic carbon discharged into surface water. The aim of this work was the investigation of the influence of different factors on NS removal in an activated sludge STP. New analytical tools were used for fast and inexpensive NS determination. The STP in Blonie, near Warsaw (Poland) was the subject of research. It lasted from 2003 to 2010 in order to investigate how STP reconstruction influences the STP’s ability to remove NS. The STP’s reconstruction in 2003-2004 caused a lowering of NS concentration in the treated sewage from 630 – 840 before to 65 – 100 µg l-1 after reconstruction. However, in subsequent years, NS concentration significantly rose, due to a dramatic increase in the NS load. The NS load reduction in the reconstructed STP was relatively high (93.4 – 97.9%). The presence of polydispersal alcohol ethoxylates containing C10, C12 , C13, C14, C16 and C18 alkyl moiety in raw and treated sewage in treated sewage was confirmed by the LC-MS. The residual NS concentration in treated sewage is dependent on the NS load, the HRT and the sludge volume index.

Liczba stron

126

Dziedzina wg OECD

nauki chemiczne

Dyscyplina wg KBN

nauki chemiczne

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1717

Katalog on-line

to201680906

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Marcin Frankowski

Miejsce

Poznań, Polska

Data

14.05.2015

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Marek Sozański

Miejsce

Poznań, Polska

Data

15.06.2015

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

01.12.2015

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk chemicznych w dyscyplinie: chemia, w specjalności: chemia środowiskowa