Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Wpływ modernizacji oczyszczalni ścieków na efektywność usuwania niejonowych związków powierzchniowo czynnych na przykładzie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Błoniu

Authors

Promoter

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ E ] pensioner

Reviewers

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN The influence of sewage treatment plant reconstruction on the efficiency of non-ionic surfactant removal (on the example of municipal treatment plant in Blonie)

Language

polish

Keywords
PL
  • etoksylaty
  • oczyszczalnia ścieków
  • pośrednia technika tensammetryczna
  • LC-MS
EN
  • ethoxylates
  • waste water treatment plant
  • indirect tensammetric technique
  • LC-MS
Abstract

PL Niejonowe surfaktanty (NS) są jednym z głównych źródeł syntetycznego węgla organicznego w środowisku wodnym. Celem badań było określenie wpływu różnych czynników i parametrów pracy oczyszczalni ścieków na efektywność usuwania NS. Do monitorowania stężenia NS zastosowano technikę pośredniego pomiaru tensammetrycznego. Do identyfikacji NS w ściekach zastosowano technikę LC-MS. Badania przeprowadzono w oczyszczalni ścieków w Błoniu, pracującej w technologii osadu czynnego z podwyższonym usuwaniem biogenów. Badania trwały w okresie 2003 -2010 i obejmowały okres modernizacji oczyszczalni. Modernizacja oczyszczalni spowodowała obniżenie stężenia NS w oczyszczonych ściekach z 630 – 840 do 65 – 100 µg l-1, które w późniejszym okresie wzrosło do 650 – 900 µg l-1 wskutek znacznego wzrostu ładunku NS. Zmodernizowana oczyszczalnia redukuje ładunek NS w 93.4 – 97.9%. W surowych i oczyszczonych ściekach zidentyfikowano obecność polidyspersyjnych oksyetylenowanych alkoholi posiadających łańcuch alkilowy C10, C12 , C13, C14, C16 oraz C18. Resztkowe stężenie NS w oczyszczonych ściekach zależy od ładunku NS, hydraulicznego czasu retencji oraz indeksu osadu.

EN Non-ionic surfactants (NS) are a major source of synthetic organic carbon discharged into surface water. The aim of this work was the investigation of the influence of different factors on NS removal in an activated sludge STP. New analytical tools were used for fast and inexpensive NS determination. The STP in Blonie, near Warsaw (Poland) was the subject of research. It lasted from 2003 to 2010 in order to investigate how STP reconstruction influences the STP’s ability to remove NS. The STP’s reconstruction in 2003-2004 caused a lowering of NS concentration in the treated sewage from 630 – 840 before to 65 – 100 µg l-1 after reconstruction. However, in subsequent years, NS concentration significantly rose, due to a dramatic increase in the NS load. The NS load reduction in the reconstructed STP was relatively high (93.4 – 97.9%). The presence of polydispersal alcohol ethoxylates containing C10, C12 , C13, C14, C16 and C18 alkyl moiety in raw and treated sewage in treated sewage was confirmed by the LC-MS. The residual NS concentration in treated sewage is dependent on the NS load, the HRT and the sludge volume index.

Number of pages

126

OECD domain

chemical sciences

KBN discipline

chemical sciences

Signature of printed version

DrOIN 1717

On-line catalog

to201680906

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Marcin Frankowski

Place

Poznań, Polska

Date

14.05.2015

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Marek Sozański

Place

Poznań, Polska

Date

15.06.2015

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

01.12.2015

Unit granting title

Rada Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk chemicznych w dyscyplinie: chemia, w specjalności: chemia środowiskowa

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.