Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Projektowanie partycypacyjne obiektów szpitalnych

Authors

[ 1 ] Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Participatory design of healthcare architecture

Language

polish

Keywords
PL
  • projektowanie partycypacyjne
  • szpital
  • projektowanie dla ochrony zdrowia
  • architektura medyczna
EN
  • participatory design
  • hospital
  • healthcare design
  • medical architecture
Abstract

PL Głównym celem badań jest określenie związku pomiędzy cechami charakteryzującymi przestrzeń szpitalną oraz jej użytkowników a potencjałem aktywizacji personelu medycznego w projakościowych zmianach niniejszej przestrzeni rozumianej jako środowisko pracy. W ramach badań przeprowadzono badania sondażowe w grupie personelu medycznego (n=154) sześciu szpitali w Poznaniu. Ankieta posłużyła do wyodrębnienia uwarunkowań socjodemograficznych personelu oraz cech przestrzeni zbudowanej szpitalnych oddziałów, determinujących zasadę udziału medyków w projektowaniu architektonicznym szpitali. Dodatkowym, aplikacyjnym celem jest weryfikacja czy zastosowana metoda badawcza (badanie sondażowe) może mieć praktyczne wykorzystanie na etapie planowania i programowania zamierzeń inwestycyjnych budownictwa szpitalnego w Polsce. Dane zbierane dla indywidualnych obiektów w toku niniejszych prac badawczych mogą służyć poprawie jakości przestrzeni istniejących, modernizowanych obszarów poszczególnych szpitali, natomiast agregacja danych z odrębnych jednostek może stanowić zbiór wytycznych do projektowania nowych obiektów szpitalnych.

EN Main goal of the research is to define the link between traits of hospital spaces, their users and capability of activating medical staff role within pro-quality changes of built environment (work environment). To achieve the assumed objective, surveys were conducted within medical staff group (n=154) at six hospitals located in Poznań (Poland). Survey was used to extract sociodemographic determinants of the staff and traits of built environment which may influence conditions on which medics may participate in hospital design. Additional aim of this paper is to verify whether used research method (survey) may have a practical use during programming and designing hospital buildings in Poland. Data acquired within the individual buildings may be used to improve the quality of already existing spaces (planned to be retrofitted) whereas analyzing data from wider research including multiple buildings may become a guideline list for designing new hospitals.

Number of pages

228

Scientific discipline (Law 2.0)

architecture and urban planning

Signature of printed version

DrOIN 2295

On-line catalog

to202300461

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Rafał Janowicz

Place

Gdańsk, Polska

Date

15.09.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Anna Szewczenko

Place

Gliwice, Polska

Date

30.08.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

24.10.2023

Unit granting title

Rada Dyscypliny Architektura i Urbanistyka Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk-inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: architektura i urbanistyka, w specjalności: architektura ochrony zdrowia

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.