Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Wpływ wymuszeń kinematycznych i obciążeń zawieszeń pojazdów na ich trwałość oraz komfort i bezpieczeństwo jazdy

Authors

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Maszyn, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Maszyn, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Maszyn, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Influence of kinematic excitation and vehicle suspension's loads on their durability as well as ride comfort and safety

Language

polish

Keywords
PL
  • dynamika pionowa pojazdów
  • symulacja dynamiki pojazdów
  • odtwarzanie wymuszeń kinematycznych
  • wytrzymałość zmęczeniowa
EN
  • vehicles vertical dynamics
  • vehicles dynamics simulation
  • kinematic excitation reconstruction
  • fatigue strength
Abstract

PL Praca przedstawia wyniki kilkudziesięciu badań symulacyjnych wpływu zróżnicowanych warunków eksploatacji pojazdu (różnych kombinacji klasy drogi, prędkości jazdy, obciążenia statycznego i typu modelu zawieszenia) na główne kryteria oceny dynamiki pionowej zawieszenia na wstępnych procesach projektowania pojazdu. W pracy opracowano kompleksową metodykę badań od modelowania wymuszeń kinematycznych, poprzez modelowanie zawieszenia po obliczenie wskaźników oceny zawieszenia i ich interpretację. Przeprowadzono badania autorskich metod odtwarzania wymuszenia kinematycznego z przyspieszeń masy nieresorowanej zarejestrowanych w przejazdach eksperymentalnych, opracowano modele liniowe i nieliniowe zawieszenia wraz z metodyką wyznaczania funkcji odpowiedzi częstotliwościowych i biliniowego modelu sił tłumiących a także opracowano hybrydową metodykę analizy trwałości zmęczeniowej z wykorzystaniem odpowiedzi masy resorowanej do generowania wymuszeń modelu MES konstrukcji nośnej pojazdu. W ramach syntezy wyników opracowano wytyczne dotyczące zakresu użycia modeli nieliniowych w badaniach dynamiki pojazdów.

EN The thesis presents the results of several dozen simulation studies on the impact of diverse operating conditions of a vehicle (various combinations of road class, driving speed, static load, and suspension model type) on the main criteria for evaluating vertical suspension dynamics in the initial steps of vehicle design processes. The thesis presents developed a comprehensive research methodology, starting from modeling kinematic excitation, through suspension modeling, to the calculation of suspension evaluation indicators and their interpretation. The research on original methods for reproducing kinematic excitation from accelerations of the unsprung mass recorded in experimental runs were conducted. Linear and nonlinear suspension models were developed, along with a methodology for determining frequency response functions and a bilinear damping force model. Additionally, a hybrid methodology for fatigue durability analysis was developed, utilizing responses of the sprung mass to generate excitations for the finite element method (FEM) model of the vehicle's supporting structure. As part of the result synthesis, guidelines were created regarding the scope of using nonlinear models in vehicle dynamics research.

Number of pages

184

Scientific discipline (Law 2.0)

mechanical engineering

Signature of printed version

DrOIN 2301

On-line catalog

to202300458

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Marek Jaśkiewicz

Place

Kielce, Polska

Date

04.09.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Dariusz Więckowski

Place

Warszawa, Polska

Date

24.08.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

06.11.2023

Unit granting title

Rada Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria mechaniczna

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.