Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Analiza procesu spalania niskokalorycznych paliw gazowych w modelowej komorze spalania turbiny gazowej

Autorzy

[ 1 ] Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Analysis of combustion process of low-calorific gaseous fuels in experimenta combustion chamber of gas turbine

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • spalanie
  • tlenki azotu
  • gazy niskokaloryczne
EN
  • combustion
  • nitric oxides
  • low-calorific gases
Streszczenie

PL W pracy przedstawiono porównanie wyników badań i obliczeń numerycznych procesu spalania paliw gazowych z silnym zawirowaniem w modelowej komorze spalania turbiny gazowej. Szczególny nacisk został położony na paliwa zawierające w swoim składzie znaczne ilości gazów inertnych, takich jak azot oraz dwutlenek węgla. Dla analizowanych paliw wykonano badania eksperymentalne w doświadczalnej komorze spalania turbiny gazowej typu silosowego. W trakcie badań analizowano wpływ udziału molowego gazów inetrnych (azot) oraz współczynnika nadmiaru powietrza na przebieg procesu spalania. Wielkościami mierzonymi były rozkłady temperatury i produktów spalania wewnątrz komory oraz emisja związków toksycznych w kanale wylotowym. Równocześnie z eksperymentem prowadzone były obliczenia numeryczne mające na celu wyznaczenie adiabatycznej temperatury spalania oraz laminarnej prędkości propagacji płomienia. Wykonane zostały także obliczenia procesu przepływu ze spalaniem (CFD) w programie Ansys FLUENT®. Obliczenia te zostały wykonane dla uproszczonego modelu geometrycznego. W tej części wykonane zostały także obliczenia dla mieszanin palnych, gdzie gazem inertnym był dwutlenek węgla.

EN In this dissertation results form experiment and numerical calculation of combustion process of gaseous fuels in turbine combustion chamber were compared. The author focused on a fuels with a significant amount of inert gases like N2 and CO2. There were presented result from the experiments and numerical calculations. For presented fuels were performed experimental studies in an experimental combustion chamber of gas turbine. It was a silo combustion chamber. During the experiment the effect of molar fraction of inert gas (nitrogen) and excess air ratio on the temperature and chemical compounds inside the combustion chamber as well as the emission of toxic compounds in the outlet channel were analysed. At the same time the numerical calculation were performed. There were calculated adiabatic flame temperature and laminar flame speed. Except this calculation an Ansys FLUENT® for CFD calculation was used. This results were compared qualitatively with the experimental results. In this part there were also prepared calculation for fuel with other inert gas – carbon dioxide.

Liczba stron

99

Dziedzina wg OECD

inżynieria mechaniczna

Dyscyplina wg KBN

budowa i eksploatacja maszyn

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1712

Katalog on-line

to201580858

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Artur Gutkowski

Miejsce

Łódź, Polska

Data

13.08.2015

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Andrzej Teodorczyk

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

12.10.2015

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

18.11.2015

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn, w specjalności: spalanie gazów, CFD