Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Ocena wpływu i cech lepiszczy asfaltowych i wypełniaczy mineralnych na właściwości reologiczne mastyksów asfaltowych z uwzględnieniem procesów starzenia

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Evaluation of the impact of the type and characteristics of bituminous binders and mineral fillers on the rheological properties of asphalt mastics taking into account aging processes

Language

polish

Keywords
PL
  • mastyks
  • SBS
  • relaksacja mastyksów
  • DSR
  • asfalt
EN
  • asphalt mastic
  • SBS
  • relaxation mastics
  • DSR (Dynamic Shear Rheometer)
  • binder
Abstract

PL Niniejsza dysertacja obejmuje badania i analizy mastyksów z wykorzystaniem wypełniaczy mineralnych i asfaltów modyfikowanych kopolimerem SBS. Przedmiotem badań i analiz były asfalty modyfikowane o zawartości kopolimeru 3%, 5%, 7% oraz 9% oraz po starzeniu RTFOT. Do struktury każdego asfaltu bazowego wprowadzono wypełniacz mineralny wapienny, bazaltowy lub granodiorytowy. Oznaczono właściwości strukturalne wypełniaczy mineralnych. Mastyksy oraz lepiszcza asfaltowe w niniejszej dysertacji zostały poddane zarówno badaniom cech podstawowych, jak i w szerokim zakresie oznaczono ich właściwości reologiczne. Przeprowadzono badanie ścinania mastyksów w reometrze dynamicznego ścinania. Następnie poddano ocenie właściwości niskotemperaturowe lepiszczy asfaltowych w reometrze zginanej belki. Dokonano obserwacji zjawiska relaksacji asfaltów i mastyksów w duktylometrze w temperaturze 12°C w warunkach stałego odkształcenia. Na podstawie wyników badań zjawiska relaksacji naprężeń w asfaltach i mastyksach dokonano modelowania matematycznego, polegającego na aproksymacji wyników z użyciem modeli ośrodków lepkosprężystych.

EN This dissertation included research and test results analysis of mastics containing various mineral fillers and bitumens modified with SBS copolymer (PMB). The subject of the research were bitumens with copolymer content of 3%, 5%, 7% and 9%SBS and after RTFOT. A limestone, basalt and granodiorite fillers were introduced into the structure of each base bitumen. Tha basic structural properties of the tested mineral fillers were determined. Mastics and bitumens analyzed in this dissertation have been subjected to both basic tests and a wide range of rheological properties. The shear test of mastics and bitumen were carried out in a dynamic shear rheometer. Next, low-temperature properties of asphalt binders were assessed in bending beam rheometer. The phenomenon of relaxation of bitumens and mastics was also observed in a ductilometer at a temperature of -12°C under conditions of constant strain. On the basic of results of research on the phenomenon of stress relaxation in asphalt binders and mastics, mathematical modeling was carried out, consisted in approximation of the results by using viscoelastic models.

Number of pages

173

Scientific discipline (Law 2.0)

civil engineering, geodesy and transport

Signature of printed version

DrOIN 2320

On-line catalog

to2024998988

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Grzegorz Mazurek

Place

Kielce, Polska

Date

04.09.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Marek Pszczoła

Place

Gdańsk, Polska

Date

19.09.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

30.11.2023

Unit granting title

Rada Dyscypliny Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria lądowa, geodezja i transport

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.