Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Wyznaczanie kanałów fluorescencji w atomach terbu i europu na podstawie pomiaru stałych struktury nadsubtelnej i czynników Landégo gJ

Authors

[ 1 ] Instytut Badań Materiałowych i Inżynierii Kwantowej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Badań Materiałowych i Inżynierii Kwantowej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Determination of fluorescence channels in the terbium and europium atoms by measurement of the hyperfine structure constants and Landé gJ factors

Language

polish

Keywords
PL
  • terb
  • europ
  • spektroskopia laserowa
  • struktura nadsubtelna
  • materiały kwantowe
EN
  • terbium
  • europium
  • laser spectroscopy
  • hyperfine structure
  • quantum materials
Abstract

PL Celem badań prowadzonych w ramach niniejszej rozprawy było poszukiwanie kanałów fluorescencji oraz wyznaczanie stałych struktury nadsubtelnej i czynników Landégo gJ dla znanych poziomów energetycznych w atomach terbu i europu. Są to pierwiastki szeroko wykorzystywane ze względu na swoje właściwości fluorescencyjne oraz magnetyczne. Budzą one zainteresowanie także jako potencjalne materiały kwantowe. Wykorzystując technikę laserowo indukowanej fluorescencji wyznaczono stałe struktury nadsubtelnej dla 69 poziomów oraz czynniki Landégo gJ dla 37 poziomów energetycznych atomu terbu. Dla atomu europu wyznaczono stałe struktury nadsubtelnej oraz przesunięcia izotopowe dla 26 poziomów, a także czynniki Landégo gJ dla 23 poziomów energetycznych. Uzyskane wyniki stanowią cenne rozszerzenie dostępnych baz danych struktury obu pierwiastków, a także zwiększają możliwości wykorzystania obu materiałów w zastosowaniach komercyjnych oraz badawczych.

EN The aim of the research conducted within this dissertation was the search for the fluorescence channels, as well as determination of the hyperfine structure constants and Landé gJ factors for known energy levels in the terbium and europium atoms. Both elements are widely used due to their fluorescent and magnetic properties. They also arouse interest as potential quantum materials. With the use of laser induced fluorescence technique, the values of hyperfine structure constants for 69 energy levels and of Landé gJ factors for 37 levels were determined in the terbium atom. In the europium atom, the values of the hyperfine structure constants and isotope shifts for 26 levels, as well as Landé gJ factors for 23 levels, were determined. The results obtained within this work constitute a valuable extension of the available databases, concerning the structure of both investigated elements, and increase the possibility of the use of these materials in commercial and research applications.

Number of pages

104

Scientific discipline (Law 2.0)

materials engineering

Signature of printed version

DrOIN 2322

On-line catalog

to2024500738

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Ryszard Drozdowski

Place

Gdańsk, Polska

Date

29.09.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Jerzy Kwela

Place

Gdańsk, Polska

Date

12.10.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Third review

Józef Eugeniusz Sienkiewicz

Place

Gdańsk, Polska

Date

21.09.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

15.12.2023

Unit granting title

Rada Dyscypliny Inżynieria Materiałowa Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria materiałowa

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.