Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Metodyka poziomowania produkcji w kontekście rotacji zapasów oraz dostępności wyrobów gotowych

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Methodology of production levelling in the context of stock rotation and availability of finished products

Language

polish

Keywords
PL
  • planowanie i harmonogramowanie produkcji
  • produkcja poziomowana
  • przepływ produkcji
EN
  • production planning and scheduling
  • production levelling
  • production flow
Abstract

PL Przedstawiony w rozprawie problem szeregowania zadań produkcyjnych w przypadku przepływu nieukierunkowanego, występuje w wielu przedsiębiorstwach zmagających się ze zmiennością popytu. Celem pracy jest opracowanie metodyki harmonogramowania produkcji, zaspokajającej zmienne zapotrzebowanie na wyroby i spełniającej określone kryteria poziomowania. Opracowana metodyka pozwala na uzyskanie równomiernego spływu wyrobów z procesu tak, aby zmienny popyt klienta nie powodował nagłych zmian w harmonogramie produkcji. Przyjęto mierniki poziomowania, według których metodyka jest weryfikowana: wskaźnik rotacji zapasów oraz wskaźnik zamówień zrealizowanych na czas. Przeprowadzono eksperyment symulacyjny dla losowo wygenerowanych danych oraz symulację komputerową dla danych produkcyjnych. Wyniki dla produkcji poziomowanej porównano z wynikami otrzymanymi dla produkcji bazowej pod kątem przyjętych wskaźników. Metodykę poddano również ocenie ekspertów, w celu ustalenia, czy jest szczegółowa i ustrukturyzowana oraz możliwa do zastosowania w praktyce, a także czy algorytm metodyki jest jednoznaczny i wykonalny.

EN The problem of scheduling production tasks in the case of general job-shop, presented in the dissertation, occurs in many enterprises struggling with the volatility of demand. The aim of the work is to develop a production scheduling methodology that satisfies the variable demand for products and meets certain leveling criteria. The developed methodology allows to obtain an even flow of products from the process so that the changing customer demand does not cause sudden changes in the production schedule. Leveling measures have been adopted, according to which the methodology is verified: stock turnover rate and orders completed on time. A simulation experiment was carried out for randomly generated data and a computer simulation for production data. The results for the leveled production were compared with the results obtained for the base production in terms of the adopted indicators. The methodology was also evaluated by experts in order to determine whether it is detailed and structured and possible to be used in practice, and whether the algorithm of the methodology is unambiguous and feasible.

Number of pages

122

Scientific discipline (Law 2.0)

mechanical engineering

Signature of printed version

DrOIN 2305

On-line catalog

to2024500739

Full text of dissertation

no permission to download file

Access level to full text

archive

First review

Andrzej Jardzioch

Place

Szczecin, Polska

Date

25.08.2023

Language

polish

Review text

no permission to download file

Access level to review text

archive

Second review

Bożena Skołud

Place

Gliwice, Polska

Date

25.08.2023

Language

polish

Review text

no permission to download file

Access level to review text

archive

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

27.11.2023

Unit granting title

Rada Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria mechaniczna

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.