Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

The Impact of Information Technology on the Agility of Indian Small and Medium Sized Enterprises

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania i Systemów Informacyjnych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Zarządzania i Systemów Informacyjnych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

PL Wpływ technologii informatycznych na elastyczność indyjskich małych i średnich przedsiębiorstw

Language

english

Keywords
EN
  • small and medium enterprises
  • information technology
  • agility
  • information communication technology
  • market opportunities
PL
  • małe i średnie przedsiębiorstwa
  • technologia informacyjna
  • zwinność
  • technologie informacyjno-komunikacyjne
  • możliwości rynkowe
Abstract

EN The poor implementation of IT tools is one of the key challenges that specially affects the Indian SME sectors. Considering the continued digital revolution in businesses worldwide, Indian SMEs need an immediate and utmost attention with regards to adopting new innovative technologies in achieving higher levels of enterprise agility. An extensive literature analysis carried out on ‘IT’ and ‘agility’, reveals that there are not enough empirical evidences on the subject of IT adoption of Indian SMEs and its effect on their enterprise agility and there exists a research gap. The subject of the research is therefore, the enterprise agility of Indian SMEs and the two major aspects of agility. i) The identification and exploitation of opportunities, ii) creation of new opportunities. Both of these aspects are analyzed in the context of innovative IT and the scope of its applicability in Indian SMEs and consequently the impact it creates on enterprise agility. The needed changes in ICT usage and agility improvement in Indian SMEs are proposed along with theoretical contributions, managerial implications, limitations and prospective research.

PL Słabe wdrożenie narzędzi informatycznych jest jednym z kluczowych wyzwań, które szczególnie dotyka indyjskie sektory MŚP. Biorąc pod uwagę ciągłą rewolucję cyfrową w przedsiębiorstwach na całym świecie, indyjskie MŚP wymagają natychmiastowej i najwyższej uwagi w odniesieniu do przyjmowania nowych innowacyjnych technologii w celu osiągnięcia wyższego poziomu elastyczności przedsiębiorstwa. Obszerna analiza literatury przeprowadzona na temat „IT” i „zwinności” pokazuje, że nie ma wystarczających dowodów empirycznych na temat przyjęcia IT przez indyjskie MŚP i jego wpływu na elastyczność ich przedsiębiorstw. Dlatego istnieje luka badawcza. Przedmiotem badań jest zatem zwinność przedsiębiorstw indyjskich MŚP oraz dwa główne aspekty zwinności. i) Identyfikacja i wykorzystanie szans, ii) tworzenie nowych możliwości. Obydwa te aspekty analizowane są w kontekście innowacyjnego IT i zakresu jego zastosowania w indyjskich MŚP, a co za tym idzie wpływu, jaki wywiera na elastyczność przedsiębiorstwa. Zaproponowano niezbędne zmiany w wykorzystaniu ICT i poprawę sprawności indyjskich MŚP wraz z wkładem teoretycznym, implikacjami dla menedżerów, ograniczeniami i badaniami perspektywicznymi.

Number of pages

274

Scientific discipline (Law 2.0)

management and quality studies

Signature of printed version

DrOIN 2307

On-line catalog

to2024500755

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Tadeusz A. Grzeszczyk

Place

Warszawa, Polska

Date

18.09.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Anna Zgrzywa-Ziemak

Place

Wrocław, Poland

Date

17.09.2023

Language

english

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Poland

Date of defense

28.11.2023

Unit granting title

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk społecznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu i jakości

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.