Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Badanie poziomu wykorzystania i przydatności metod i narzędzi zarządzania jakością w sektorze producentów wyrobów medycznych

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Research on level of use and suitability of quality management methods and tools in medical devices industry

Language

polish

Keywords
PL
  • zarządzanie jakością
  • przydatność
  • wyroby medyczne
  • metody i narzędzia zarządzania jakością
EN
  • quality management
  • suitability
  • medical devices
  • quality management methods and tools
Abstract

PL Przedmiotem rozprawy doktorskiej jest problematyka badania poziomu wykorzystania i przydatności metod i narzędzi zarządzania jakością w sektorze producentów wyrobów medycznych. Za cel główny rozprawy przyjęto zidentyfikowanie zestawu metod i narzędzi zarządzania jakością stosowanych w sektorze wyrobów medycznych przy uwzględnieniu ich przydatności. Określono także cel utylitarny jakim jest rekomendacja dotycząca możliwości wykorzystania metod i narzędzi zarządzania jakością w ujęciu funkcyjnym dla sektora medycznego. W wyniku realizacji badania otrzymano dane, które poddano analizie statystycznej, analizie skupień, współczynnikowi korelacji liniowej Pearsona oraz metodyce map jakości. W efekcie wskazano grupę niestosowanych metod i narzędzi zarządzania jakością w sektorze producentów wyrobów medycznych. Głównym rezultatem analiz w dysertacji jest dokonanie klasyfikacji instrumentów, na które składają się ocena wartości oraz rekomendacje przydatnych metod i narzędzi zarządzania jakością dla sektora wyrobów medycznych. Dysertację kończy omówienie dalszych kierunków badań.

EN The subject of the doctoral dissertation is the research on level of use and suitability of quality management methods and tools in medical devices industry. The main objective of the dissertation was to identify a set of quality management methods and tools used in the medical devices sector, taking into account their usefulness. A utilitarian objective was also defined, which is a recommendation regarding the possibility of using quality management methods and tools in terms of functionality for the medical sector. As a result of the research, data was obtained that was subjected to statistical analysis, cluster analysis, Pearson's linear correlation coefficient and quality map methodology. As a result, a group of unused quality management methods and tools in the medical devices sector was identified. The main result of the analyzes in the dissertation is the classification of instruments, which include value assessment and recommendations of useful methods and tools for quality management for the medical devices sector. The dissertation ends with a discussion of further research directions.

Number of pages

281

Scientific discipline (Law 2.0)

management and quality studies

Signature of printed version

DrOIN 2311

On-line catalog

to2024500745

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Alina Matuszak-Flejszman

Place

Poznań, Polska

Date

15.10.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Robert Ulewicz

Place

Częstochowa, Polska

Date

29.08.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

01.12.2023

Unit granting title

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk społecznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu i jakości

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.