Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Model oceny ryzyka wystąpienia strat spowodowanych niesprawnością pojazdu ciężarowego

Authors

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN A model for assessing the risk of losses caused by the failure of a truck

Language

polish

Keywords
PL
  • model ryzyka
  • pojazd ciężarowy
  • transport
  • prawdopodobieństwo
EN
  • risk model
  • truck
  • transport
  • probability
Abstract

PL Modelowanie ryzyka w drogowym przewozie towarów jest zagadnieniem szerokim i zarazem trudnym do zrealizowania. Powiązanie niesprawności pojazdu ciężarowego ze stratami finansowymi, jakie mogą powstać w założonym okresie czasu jest bardzo ważne dla każdego przedsiębiorcy, a możliwość wpłynięcia na ich ograniczenie jest jak najbardziej pożądana. Na podstawie pozyskanych z różnych źródeł danych o prawdopodobieństwie pojawienia się niesprawności pojazdu w procesie transportu oraz istniejących barier ochronnych, którymi są: kierowca, dyspozytor, diagnosta, funkcjonariusze Inspekcji Transportu Drogowego oraz Policji, zbudowano model symulacyjny. Model oparto o metodę ETA, a poszczególne scenariusze zdarzeń opisano równaniami matematycznymi. Pozwoliło to na wyliczenie prawdopodobieństwa wystąpienia danego scenariusza zdarzeń dla określonych danych wejściowych, a po odpowiednim przekształceniu i uwzględnieniu kosztów transportu uzyskanie konkretnej wartości ryzyka. Uzyskane z modelu wyniki pozwalają na wyrobienie sobie poglądu na temat działania istniejących systemów nadzoru oraz wskazać, które z barier można zmodyfikować tak, aby uzyskać zmniejszenie ryzyka powstania strat, a co za tym idzie uzyskać poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

EN Modeling the risk in road transport of goods is a broad and difficult issue at the same time. It is very important for every entrepreneur to link the inefficiency of a truck with financial losses that may arise in the assumed period of time, and the possibility of influencing their reduction is most desirable. Based on the data obtained from various sources about the probability of a vehicle malfunction in the transport process and the existing protective barriers, which are: driver, dispatcher, diagnostician, officers of the Road Transport Inspection and the Police, a simulation model was built. The model was based on the ETA method, and the individual event scenarios were described with mathematical equations. This made it possible to calculate the probability of a given event scenario for specific input data, and after appropriate transformation and taking into account transport costs, to obtain a specific value of risk. The results obtained from the model allow you to get an opinion on the operation of the existing supervision systems and indicate which barriers can be modified so as to reduce the risk of losses, and thus obtain an improvement in road safety.

Number of pages

127

Scientific discipline (Law 2.0)

civil engineering, geodesy and transport

Signature of printed version

DrOIN 2328

On-line catalog

to2024998688

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Stanisław Młynarski

Place

Kraków, Polska

Date

31.08.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Andrzej Niewczas

Place

Warszawa, Polska

Date

30.08.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

12.12.2023

Unit granting title

Rada Dyscypliny Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria lądowa, geodezja i transport

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.