Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Wpływ poziomu doskonałości operacyjnej na poziom absorpcji koncepcji zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwach produkcyjnych

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN The influence of operational excellence level on the level of sustainable development concept absorption in manufacturing companies

Language

polish

Keywords
PL
  • doskonałość operacyjna
  • zrównoważony rozwój
  • zarządzanie procesami
  • cele zrównoważonego rozwoju
  • przedsiębiorstwo produkcyjne
EN
  • operational excellence
  • sustainable development
  • process management
  • sustainable development goals
  • manufacturing company
Abstract

PL Rozprawa doktorska podejmuje tematykę doskonałości operacyjnej przedsiębiorstw produkcyjnych i jej relacji z koncepcją zrównoważonego rozwoju. Celem dysertacji było opracowanie ilościowej metody oceny poziomu doskonałości operacyjnej przedsiębiorstwa produkcyjnego wspierającej realizację celów zrównoważonego rozwoju. Opracowanie metody poprzedzono analizą literatury z zakresu doskonałości operacyjnej, koncepcji i metod zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym oraz zrównoważonego rozwoju. W ramach dysertacji przeprowadzono również badania ankietowe oraz badanie opinii ekspertów. Ich wyniki pozwoliły pozytywnie zweryfikować postawione przez autora hipotezy oraz w istotny sposób pomogły zdefiniować wytyczne wykorzystane w opracowanej metodzie oceny poziomu doskonałości operacyjnej opartej m.in. na normie ISO 9004:2018, modelu nagród Deminga, MBNQ oraz EFQM. Prezentowane w rozprawie doktorskiej rozważania zawierają kompleksową analizę problemu, pojęć oraz wyników badań i mają charakter zarówno teoretyczny jak i praktyczny. Prezentowana rozprawa wypełnia zidentyfikowane luki poznawcze, badawcze oraz aplikacyjne a ponadto nakreśla kierunki dalszych badań.

EN The doctoral thesis addresses the topic of operational excellence in manufacturing enterprises and its relationship with the concept of sustainable development. The aim of the dissertation was to develop a quantitative method for assessing the level of operational excellence in a manufacturing enterprise to support the achievement of sustainable development goals. The development of the method was preceded by a literature review on operational excellence, management concepts and methods in manufacturing enterprises, and sustainable development. The dissertation also involved conducting surveys and expert opinion research. Their results allowed for a positive verification of the hypotheses put forward by the author and significantly helped to define the guidelines used in the developed method of assessing the level of operational excellence, based among others, on the ISO 9004:2018 standard, Deming's, MBNQ, and EFQM models awards. The discussions presented in the doctoral thesis include a comprehensive analysis of the problem, concepts, and research results and have both theoretical and practical significance. The presented thesis fills identified cognitive, research, and application gaps and also outlines directions for further research.

Number of pages

322

Scientific discipline (Law 2.0)

management and quality studies

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Izabela Dembińska

Place

Szczecin, Polska

Date

06.01.2024

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Bartosz Kalinowski

Place

Łódź, Polska

Date

16.11.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation before defense

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

13.03.2024

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.