Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Oznaczanie metali wzbogaconych na nanomateriałach z zastosowaniem optycznej spektrometrii emisyjnej z plazmą indukowaną mikrofalowo

Authors

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ SzD ] doctoral school student

Promoter

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Metals Determination after Pre-concentaration on Multiwalled Carbon Nanotubes using Microwave Induced Plasma Optical Emission Spectrometry

Language

polish

Keywords
PL
  • oznaczanie pierwiastkow
  • wzbogacanie metali
  • nanomateriały
  • optyczna spektrometria emisyjna z plazmą indukowaną mikrofalowo
  • ekstrakcja dyspersyjna do mikrofazy stałej
EN
  • elements determination
  • metals pre-concentration
  • nanomaterials
  • Microwave Induced Plasma Optical Emission Spectrometry
  • Dispersive Micro Solid-Phase Extraction
Abstract

PL W pracy przedstawiono zastosowanie technik nieciągłego wprowadzania mikropróbek nanomateriałów wzbogaconych o określone jony metali do plazmy indukowanej mikrofalowo w celu jednoczesnego oznaczania pierwiastków w próbkach wód. Opracowano procedurę wzbogacania Cd, Co, Cr, Pb i Zn z matrycy wodnej na wielościennych nanorurkach węglowych, opartą na ekstrakcji dyspersyjnej do mikrofazy stałej, a także techniki umożliwiające wprowadzanie mikrolitrowych objętości zawiesin nanorurek do plazmy indukowanej mikrofalowo, oparte na układzie rozpylacz/poosiowa komora mgielna. Zastosowano także wiązkę laserową do wprowadzania oznaczanych składników do plazmy w formie aerozolu/cząstek, po odparowaniu bezpośrednio z nanomateriałów. Użyteczność opracowanych technik sprawdzono poprzez oznaczenie wybranych składników w certyfikowanych materiałach odniesienia. Metody zastosowano do oznaczenia kadmu, kobaltu, chromu, ołowiu i cynku w wodzie morskiej, rzecznej i jeziornej.

EN In the dissertation, the application of discontinuous introduction of microsamples of nanomaterials enriched of specific metal ions into the microwave induced plasma, for the simultaneous determination of elements in water samples was presented. The procedure of pre-concentration of Cd, Co, Cr, Pb i Zn from water matrix on the multiwalled carbon nanotubes, based on dispersive micro solid-phase extraction, as well as the techniques enabling of introduction of microliter volumes of carbon nanotubes suspensions based on nebulizer/on-axis spray chamber, was developed. Also, the laser beam, for the introduction of analytes as an aerosol/particles into the plasma, after ablation directly from the solid particles was used. The applicability of the developed sample introduction systems was confirmed by determining selected elements in certified reference materials. The methods were applied to the determination of cadmium, cobalt, chromium, lead and zinc in seawater, river water and lake water.

Number of pages

193

Scientific discipline (Law 2.0)

chemical sciences

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Krzysztof Jankowski

Place

Warszawa, Polska

Date

28.02.2024

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Przemysław Niedzielski

Place

Poznań, Polska

Date

07.02.2024

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Third review

Paweł Pohl

Place

Wrocław, Polska

Date

26.02.2024

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation before defense

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

16.04.2024

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.