Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Analiza wyboru lokalizacji elektrowni wiatrowych w aspekcie współpracy z sieciami gazowymi

Authors

[ 1 ] Instytut Energetyki Cieplnej, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Energetyki Cieplnej, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Energetyki Cieplnej, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Analysis of wind plant location selection in cooperation with gas networks

Language

polish

Keywords
PL
  • P2G (power to gas)
  • AHP (wielokryterialna metoda hierarchicznej analizy)
  • GIS (System informacji geograficznej)
  • transformacja energetyczna
EN
  • P2G - power to gas
  • AHP (Analytic Hierarchy Process)
  • GIS (geographic information system)
  • energy transformation
Abstract

PL Obszar energetyki związany z produkcją i transportem energii elektrycznej i gazu stanowi i stanowić będzie ważny czynnik w procesie transformacji. Przedmiotowa praca przedstawia propozycję sposobu wyboru lokalizacji farm wiatrowych we współpracy z sieciami elektroenergetycznymi i gazowymi. Jest to rodzaj współpracy odnoszący się do tzw. technologii Power to gas (P2G). P2G daje możliwość integracji sektorów energii elektrycznej i gazu ziemnego. W pracy zaproponowano model, który przedstawia najlepsze możliwe warianty współpracy sieci gazowej z systemami wytwarzania energii elektrycznej z farm wiatrowych poprzez technologię P2G. Zaproponowany model obejmuje wielokryterialną analizę obejmującą aspekty techniczne, społeczne, środowiskowe oraz ekonomiczno-prawne. Ocena wpływu poszczególnych aspektów została wykorzystana do parametryzacji obszarów z wykorzystaniem metody GIS.

EN The field of energy related to the production and transportation of electricity and gas is and will be an important factor in the transformation process. This disertation presents a proposal for the method of selecting the location of wind farms in cooperation with electricity and gas grids. This is a type of cooperation referring to the so-called Power to gas (P2G) technology. P2G provides an opportunity to integrate the electricity and natural gas sectors. The disertation proposes a model that shows the best possible options for cooperation between the gas grid and wind farm power generation systems through P2G technology. The proposed model includes a multi-criteria analysis including technical, social, environmental and economic-legal aspects. The assessment of each aspect impact was used to parameterize the areas using the GIS method.

Number of pages

137

Scientific discipline (Law 2.0)

environmental engineering, mining and energy

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Paweł Niegodajew

Place

Częstochowa, Polska

Date

09.05.2024

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Dariusz Nowak

Place

Zurich, Switzerland

Date

06.05.2024

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Third review

Paweł Ocłoń

Place

Kraków, Polska

Date

13.05.2024

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation before defense

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

02.07.2024

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.