Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Usuwanie ze ścieków substancji powierzchniowo czynnych niejonowych z wykorzystaniem sorbentów mineralnych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Removal of nonionic surfactants in wastewater with mineral sorbents

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • surfaktanty niejonowe
  • bentonity
  • sorpcja
EN
  • nonionic surfactants
  • bentonites
  • sorption
Streszczenie

PL W pracy opisano rodzaje, własności, zagrożenia i metody usuwania substancji powierzchniowo czynnych niejonowych (SPC-NJ) z roztworów wodnych oraz przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych usuwania wybranych SPC-NJ ze ścieków z zastosowaniem sorpcji na bentonitach (Be) i zeolicie oraz dla porównania na pyłowym węglu aktywnym (PAC). Badania wykonano na ściekach syntetycznych w stężeniach odpowiadających średnim stężeniom w ściekach przemysłowych. Analizy uwzględniają wpływ pH, dawki sorbentu i czasu kontaktu na efektywność usuwania SPC, oraz podstawowe właściwości teksturalne sorbentów. Wyniki badań wykazały, że najważniejszym parametrem odpowiadającym za proces usuwania SPC-NJ jest odczyn ścieków - usuwanie SPC-NJ jest najkorzystniejsze w środowisku silnie kwaśnym. Dla wszystkich Be i PAC osiągnięto bardzo wysoką efektywność sorpcji SPC-NJ, dla Be średnio >90-95%, dla PAC średnio >95%. Zeolit wykazywał mniejszą efektywność, średnio ~40%. Badania prowadzone w skali laboratoryjnej mogą mieć dużą wartość aplikacyjną, co potwierdzają przeprowadzone testy na ściekach rzeczywistych, pobranych z zakładu przemysłu kosmetycznego.

EN The thesis presents the types, properties, hazards and removal methods of surfactants from aqueous solutions as well as the results of laboratory research on the nonionic surfactants (NS) sorption on bentonites (Be) and zeolite and in order to compare – on powdered activated carbon (PAC). The tests were carried out on synthetic wastewater in concentrations corresponding to average concentrations in industrial wastewater. The research take into account the influence of pH, sorbent dose and contact time on the NS removal efficiency as well as the basic textural properties of sorbents. The results has shown that pH is the most important parameter responsible for the NS removal. It has been demonstrated that the NS removal is most advantageous in a strongly acidic environment. For all Be and PAC a very high NS sorption efficiency was achieved, for Be an average >90-95%, for PAC an average >95%. Zeolites showed less efficiency, on average ~ 40%. Research conducted on a laboratory scale can have a high application value, which is also confirmed by tests conducted on real wastewater collected from cosmetics manufacturing plant.

Liczba stron

244

Dziedzina wg OECD

inżynieria środowiska

Dyscyplina wg KBN

inżynieria i ochrona środowiska

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 2007

Katalog on-line

to2020500409

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Anna Głowacka

Miejsce

Szczecin, Polska

Data

29.08.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Jadwiga Królikowska

Miejsce

Kraków, Polska

Data

03.09.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

19.09.2019

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka