Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Usuwanie ze ścieków substancji powierzchniowo czynnych niejonowych z wykorzystaniem sorbentów mineralnych

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Removal of nonionic surfactants in wastewater with mineral sorbents

Language

polish

Keywords
PL
  • surfaktanty niejonowe
  • bentonity
  • sorpcja
EN
  • nonionic surfactants
  • bentonites
  • sorption
Abstract

PL W pracy opisano rodzaje, własności, zagrożenia i metody usuwania substancji powierzchniowo czynnych niejonowych (SPC-NJ) z roztworów wodnych oraz przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych usuwania wybranych SPC-NJ ze ścieków z zastosowaniem sorpcji na bentonitach (Be) i zeolicie oraz dla porównania na pyłowym węglu aktywnym (PAC). Badania wykonano na ściekach syntetycznych w stężeniach odpowiadających średnim stężeniom w ściekach przemysłowych. Analizy uwzględniają wpływ pH, dawki sorbentu i czasu kontaktu na efektywność usuwania SPC, oraz podstawowe właściwości teksturalne sorbentów. Wyniki badań wykazały, że najważniejszym parametrem odpowiadającym za proces usuwania SPC-NJ jest odczyn ścieków - usuwanie SPC-NJ jest najkorzystniejsze w środowisku silnie kwaśnym. Dla wszystkich Be i PAC osiągnięto bardzo wysoką efektywność sorpcji SPC-NJ, dla Be średnio >90-95%, dla PAC średnio >95%. Zeolit wykazywał mniejszą efektywność, średnio ~40%. Badania prowadzone w skali laboratoryjnej mogą mieć dużą wartość aplikacyjną, co potwierdzają przeprowadzone testy na ściekach rzeczywistych, pobranych z zakładu przemysłu kosmetycznego.

EN The thesis presents the types, properties, hazards and removal methods of surfactants from aqueous solutions as well as the results of laboratory research on the nonionic surfactants (NS) sorption on bentonites (Be) and zeolite and in order to compare – on powdered activated carbon (PAC). The tests were carried out on synthetic wastewater in concentrations corresponding to average concentrations in industrial wastewater. The research take into account the influence of pH, sorbent dose and contact time on the NS removal efficiency as well as the basic textural properties of sorbents. The results has shown that pH is the most important parameter responsible for the NS removal. It has been demonstrated that the NS removal is most advantageous in a strongly acidic environment. For all Be and PAC a very high NS sorption efficiency was achieved, for Be an average >90-95%, for PAC an average >95%. Zeolites showed less efficiency, on average ~ 40%. Research conducted on a laboratory scale can have a high application value, which is also confirmed by tests conducted on real wastewater collected from cosmetics manufacturing plant.

Number of pages

244

OECD domain

environmental engineering

KBN discipline

engineering and environmental protection

Signature of printed version

DrOIN 2007

On-line catalog

to2020500409

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Anna Głowacka

Place

Szczecin, Polska

Date

29.08.2019

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Jadwiga Królikowska

Place

Kraków, Polska

Date

03.09.2019

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

19.09.2019

Unit granting title

Rada Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka