Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Application of the Dominance-based Rough Set Approach to Ranking and Similarity-based Classification Problems

Authors

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

PL Zastosowanie teorii zbiorów przybliżonych z relacją dominacji do problemów porządkowania i klasyfikacji na podstawie podobieństwa

Language

english

Keywords
EN
  • ranking
  • classification
  • similarity
  • rough sets
  • dominance
PL
  • ranking
  • klasyfikacja
  • podobieństwo
  • zbiory przybliżone
  • dominacja
Abstract

EN The thesis concerns decision aiding methods for multicriteria ranking and multiattribute similarity-based classification problems. They create, respectively, a ranking of considered objects and assignment of each object to one of the considered classes. In the 1st problem, due to a typical incomparability of objects (advantage on some criteria, disadvantage on other criteria), one needs to create a preference model of a decision maker (DM). Traditional models (value function, outranking relation) are hard to comprehend and do not justify clearly their recommendation. In the 2nd problem, one needs to create a similarity model. Traditional models (real-valued function, binary relation) are incomprehensible and admit arbitrary assumptions concerning aggregation of marginal similarities into comprehensive similarity. So, we employ the preference/similarity model in the form of a set of decision rules, induced from exemplary decisions of the DM using the Dominance-based Rough Set Approach.

PL Rozprawa przedstawia metody wspomagania decyzji dla problemów wielokryterialnego porządkowania i wieloatrybutowej klasyfikacji na podstawie podobieństwa, ukierunkowane na, odpowiednio, stworzenie rankingu rozważanych obiektów i przydział każdego obiektu do jednej z zadanych klas. W pierwszym problemie, ze względu na typową nieporównywalność obiektów, konieczne jest utworzenie modelu preferencji decydenta. Tradycyjne modele (funkcja użyteczności, relacja przewyższania) są mało czytelne i nie wyjaśniają dostatecznie przedstawionej rekomendacji. W drugim problemie, konieczna jest konstrukcja modelu podobieństwa. Tradycyjne modele (funkcja rzeczywista, relacja binarna) przyjmują arbitralne założenia do agregacji podobieństw obiektów na poszczególnych atrybutach. W rozprawie wykorzystano model preferencji/podobieństwa w postaci zbioru reguł decyzyjnych, tworzonych przez uogólnianie z przykładów decyzji podjętych przez decydenta, z użyciem teorii zbiorów przybliżonych opartej na dominacji.

Number of pages

159

OECD domain

computer sciences and computer science

KBN discipline

computer science

Signature of printed version

DrOIN 1724

On-line catalog

to201680918

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Jan Bazan

Place

Rzeszów, Polska

Date

03.09.2015

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Dominik Ślęzak

Place

Warszawa, Polska

Date

07.09.2015

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

21.09.2015

Unit granting title

Rada Wydziału Informatyki Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: informatyka, w specjalności: inteligentne systemy wspomagania decyzji