Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Kompozytowe warstwy powierzchniowe w układzie osnowa metaliczna – faza międzywęzłowa napawane laserowo na niskowęglowych stalach konstrukcyjnych

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Inżynierii Materiałowej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Inżynierii Materiałowej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Composite surface layers in the system of metal matrix – interstitial phase, laser cladded on low-carbon structural steels

Language

polish

Keywords
PL
  • materiałoznawstwo
  • kompozyty
  • węgliki wolframu
  • Stellite-6
  • inżynieria powierzchni
EN
  • materials science
  • composites
  • tungsten carbide
  • Stellite-6
  • surface engineering
Abstract

PL W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości potencjalnych i użytkowych kompozytowych warstw powierzchniowych w układzie osnowa metaliczna Stellite-6 – faza wzmacniająca węgliki boru, krzemu i wolframu na stalach konstrukcyjnych wytwarzanych metodą napawania laserowego. Opracowana warstwa powierzchniowa o najlepszych właściwościach została zastosowana w celu zwiększenia trwałości narzędzi rolniczych eksploatowanych w glebie. W rozdziałach od 1 do 3 przedstawiono stan zagadnienia dotyczący problematyki zużycia narzędzi rolniczych w glebie, a także dostępnych sposobów zwiększenia ich trwałości. Opisana została budowa i działanie laserów oraz możliwości ich zastosowania do wytwarzania warstw powierzchniowych. Opisano również aktualny stan wiedzy dotyczący wytwarzania kompozytowych warstw powierzchniowych wzmacnianych cząstkami węglika boru, krzemu i wolframu. W rozdziale 4 na podstawie analizy literatury oraz własnych doświadczeń określono cele pracy oraz sformułowano tezę. Celem badań wytworzonych warstw powierzchniowych było określenie ich właściwości mechanicznych oraz fizykochemicznych, a także potencjalnych możliwości aplikacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem aplikacji rolniczych w postaci narzędzi do uprawy gleby. W rozdziale 5 przedstawiono technologię wytwarzania kompozytowych warstw powierzchniowych oraz zaproponowano metodologię i metodykę badań. Rozdział 6 podzielono na dwie części. W pierwszej omówiono wyniki badań wstępnych, uwzględniając wytwarzanie warstw powierzchniowych z udziałem fazy wzmacniającej w postaci cząstek węglika boru i krzemu. W drugiej części opisano kompozytowe warstwy powierzchniowe w Stellite-6/WC. Szczegółowo omówiono wyniki badań makroskopowych oraz mikroskopowych i na ich podstawie oszacowano ilość cząstek węglików w warstwach powierzchniowych. Analizowano wyniki badań fizykochemicznych (EDS, XRD, badania korozyjne) oraz wyniki pomiarów mikrotwardości i odporności na zużycie przez tarcie zarówno w warunkach laboratoryjnych jak i eksploatacyjnych. W rozdziale 7 w ramach podsumowania przedstawiono model powstawania wydzieleń na granicy osnowy i cząstek fazy wzmacniającej. Zaprezentowano także porównanie materiału spiekanego i wybranego wariantu wytworzonej warstwy kompozytowej. Rozprawę zakończono prezentując wnioski wynikające z przeprowadzonych badań poznawczych i utylitarnych.

EN The work presents the research results of potential and operating properties of the composite surface layers in the system of metal matrix (Stellite-6) – reinforcing phase (boron, silicon and tungsten carbides) produced on structural steels by laser cladding method. The surface layer characterized by the best properties was applied to increase durability of agricultural tools used in the soil. In Chapters from 1 to 3 were presented the literature state about the issues of agricultural tools used in the soil, as well as the available ways to increase their durability. Construction and operation of the lasers and their use possibilities in produce of surface layers were described. Current state of knowledge about composite surface layers of reinforced with particles of boron, silicon and tungsten carbide were discussed. In Chapter 4, on the basis of literature analysis and own experience, the aim of work was defined and thesis was formulated. The aim of study of produced surface layers was to determine their mechanical and physico-chemical properties, as well as potential possibilities of applications with particular regard to agricultural applications in the form of soil cultivation tools. In Chapter 5 the manufacturing technology of composite surface layers was presented and also the research methodology was proposed. Chapter 6 was divided into two parts. In the first part, the preliminary study results, involving preparation of the surface layers reinforced by phase in the form of boron and silicon carbide particles were discussed. In the second part the Stellite-6/WC composite surface layers were described. The results of macroscopic and microscopic study were discussed in further detail and based on them, the amount of carbides in the surface layers was estimated. Results of physicochemical study (EDS, XRD, corrosion tests), microhardness measurements as well as wear resistance both in laboratory and in operational conditions were analyzed. In Chapter 7,within the summary, the model of formation the precipitates on the border of matrix and reinforcing phase particles was presented. A comparison between the sintered material, and selected variant of composite surface layer was also presented. At the end of the dissertation, conclusions from cognitive and utilitarian studies were presented.

Number of pages

126

OECD domain

materials engineering

KBN discipline

materials engineering

Signature of printed version

DrOIN 1683

On-line catalog

to201580836

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Jerzy Michalski

Place

Warszawa, Polska

Date

21.05.2015

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Jerzy Smolik

Place

Radom, Polska

Date

02.05.2015

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

16.06.2015

Unit granting title

Rada Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: inżynieria materiałowa, w specjalności: inżynieria powierzchni

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.