Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Badanie struktury układu wentylacyjnego w aspekcie energooszczędności dla krytych basenów kąpielowych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Study of the structure of the ventilation system in terms of energy efficiency for indoor swimming pools

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • wentylacja zdecentralizowana
  • kryte baseny pływackie
  • energooszczędność
EN
  • decentralized ventilation
  • indoor swimming pools
  • energy efficiency
Streszczenie

PL Rozprawa przedstawia zagadnienia dotyczące krytych basenów kąpielowych w zakresie jakości powietrza wewnętrznego oraz urządzeń przygotowujących to powietrze. Zwraca uwagę na jakość powietrza oraz komfort cieplny użytkowników. Zaproponowane zostało nowe podejście do rozdziału powietrza w halach basenowych. Wykonano obliczenia symulacyjne dla okresu roku dla różnych struktur układów wentylacyjnych. Wykorzystano klasyczne osuszanie w oparciu o potencjał osuszania powietrza zewnętrznego oraz nowe z wykorzystaniem układu odzysku ciepła centrali basenowej. Zaproponowany algorytm obliczeniowy dla układów zdecentralizowanych został zwalidowany doświadczalnie w obiekcie rzeczywistym (Termy Maltańskie w Poznaniu). Model ten posłużył do wykonania obliczeń symulacyjnych, z których wynika, że niezależnie od architektury obiektu basenowego decentralizacja systemu wentylacyjnego prowadzi do zmniejszenia zużycia energii i wpływa na poprawę jakości i komfortu cieplnego dla użytkowników basenów.

EN The dissertation presents the issues related to indoor swimming pools in the field of indoor air quality and the air preparation units. It highlights the air quality and thermal comfort of users. A new approach has been proposed for air distribution in swimming pool halls. Simulation calculations were made for the period of the year for a variety of ventilation structures. Classic drying based on the potential of outdoor air dehumidification as well as using new heat recovery system unit pool were used. The proposed calculation algorithm for decentralized systems was validated experimentally in a real facility (Termy Maltanskie in Poznan). This algorithm was used to perform simulation calculations, which show that, regardless of the architecture of the building, decentralization of a ventilation system leads to reduced energy consumption and improving the quality and comfort for the users.

Liczba stron

168

Dziedzina wg OECD

inżynieria środowiska

Dyscyplina wg KBN

inżynieria i ochrona środowiska

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1670

Katalog on-line

to201580817

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Gerard Jan Besler

Miejsce

Wrocław, Polska

Data

15.04.2015

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Marian Rosiński

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

21.05.2015

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

19.06.2015

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: inżynieria środowiska, w specjalności: wentylacja i klimatyzacja