Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Planowanie zrównoważonego rozwoju transportu w obszarach jednostek terytorialnych

Authors

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Sustained development of transport planning in territorial units

Language

polish

Keywords
PL
  • transport publiczny
  • transport regionalny
  • optymalizacja systemu transportu
  • planowanie trasnportu
EN
  • public transport
  • regional transport
  • trasnport system optimization
  • transport system planning
Abstract

PL Rozprawa doktorska dotyczy problematyki planowania zrównoważonego rozwoju transportu pasażerskiego w obszarach jednostek terytorialnych. Przedstawiono w niej istotę transportu w ramach jednostek terytorialnych ze szczególnym uwzględnieniem transportu regionalnego. Oprócz tego omówiono uregulowania prawne związane z poruszaną tematyką, klasyfikację modeli oraz sposoby ich rozwiazywania, jak również matematyczno-informatyczną metodykę optymalizacji. Opracowana technika stanowi spójne i uniwersalne narzędzie analityczne, które umożliwia projektowanie i ocenę systemu publicznego transportu zbiorowego działającego na obszarze jednostki terytorialnej. Jej zaprojektowanie, implementacja komputerowa oraz weryfikacja jest głównym dorobkiem niniejszej pracy. Metodyka dzięki wykorzystaniu algorytmów optymalizacji dyskretnej dokładnej oraz przybliżonej, a także dodatkowym modułom zawartym w wytworzonym oprogramowaniu umożliwia: - walidację danych wejściowych do procedury optymalizacyjnej, tj.: spójności linii, rejonów transportowych itp., - uwzględnienie dwóch różnych punktów widzenia: pasażera i organizatora publicznego transportu zbiorowego, - heurystyczne (eksperckie) projektowanie rozwiązań transportowych, - wizualizację rozwiązań przy użyciu interfejsu Google API oraz ich bieżącą ocenę; - przygotowywanie planów zrównoważonego rozwoju PTZ zgodnie z uregulowaniami prawnymi (obowiązującymi w Polsce w czasie prowadzonych prac). Opracowana metodyka składa się z czterech etapów merytorycznych: pozyskiwania dostępnych danych i dokumentów formalnych, kompleksowych badań ruchu, przetworzenia danych oraz optymalizacji oferty PTZ. Po ich przeprowadzeniu możliwe jest sporządzenie planu zrównoważonego rozwoju PTZ. Nowatorski walor stanowi tutaj procedura optymalizacyjna realizowana w ramach etapu czwartego. Jest ona prowadzona w dwóch zasadniczych krokach:w - optymalizacji najkorzystniejszych pod względem czasu połączeń, - autorskiej metody heurystycznej wybierającej linie PTZ ze zbioru rozwiązań dopuszczalnych. Opracowaną metodykę zweryfikowano na przykładzie województwa wielkopolskiego. Procedurę optymalizacyjną przeprowadzono dla danych wejściowych, które zebrane zostały w ramach realizacji Planu Zrównoważonego Rozwoju Transportu dla Województwa Wielkopolskiego. W ostatniej części rozważań metodyka została porównana z rozwiązaniem opartym na pakiecie PTV Visum. Praca została zakończona wnioskami i sformułowaniem dalszych kierunków badań.

EN Doctoral dissertation deals with the issues related to sustained development of transport in territorial units. The thesis discusses the question of transport within territorial units with particular stress on the regional transport. Moreover, certain legal requirements pertaining to the above problem are discussed. A technique of optimization involving mathematics and computer science, a model classification along with the available solutions are presented. The methodology resulting from the studies constitutes a concise and universal analytical tool which enables designing and evaluating public transport which operates in a given territorial unit. Its design, computer implementation and verification constitute major results of the thesis (thanks to the application of algorithm of discrete optimization, both exact and approximate). Owing to the use of algorithms of discrete optimization, both exact and approximate, as well as the additional modules included in the developed software, the methodology makes it possible to: - validate the input data for the optimization procedure, i.e.: line coherence, transport areas, etc., - account for two different viewpoints, i.e. the passenger’s and the public transport provider, - carry out a heuristic (expert) design of transport solutions, - visualize the solutions by means of Google API interface as well as to evaluate these solutions, - prepare sustained transport plans according to the legal regulations (valid in Poland at the time of this research). The prepared methodology involves four stages: acquiring the available data and documents, formal and all-embracing traffic studies, processing the data and, finally, optimization of the public transport offer. Based on the above mentioned stages, it is possible to prepare a plan of sustained transport development. The optimization procedure carried out within Stage Four, which is principally done in two steps: - exact optimization of the most time efficient connections, - specialized heuristic method, which selects the public transport lines from the set of allowed solutions, formulates an added value to the state-of-the-art. The methodology is verified based on the example of the Wielkopolska region. The optimization procedure is carried out with the input data collected within the project “Plan of Sustained Transport Development for the Wielkopolska Region”. The proposed methodology is compared with the solution based on the PTV Visum model. Finally, some conclusions and directions of further research are provided.

Number of pages

115

OECD domain

social and economic geography

KBN discipline

transport

Signature of printed version

DrOIN 1690

On-line catalog

to201580844

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Janusz Łacny

Place

Gdynia, Polska

Date

30.05.2015

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Mariusz Wasiak

Place

Warszawa, Polska

Date

17.05.2015

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

17.06.2015

Unit granting title

Rada Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: transport, w specjalności: publiczny transport zbiorowy

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.