Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Organizacja sportów paramilitarnych jako forma ochrony zabytków architektury wojskowej na przykładzie rozgrywek Airsoft

Authors

[ 1 ] Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Organization of paramilitary sports as a form of protection of monuments of military architecture on the example of Airsoft games

Language

polish

Keywords
PL
  • tereny powojskowe
  • architektura obronna i wojskowa
  • airsoft
  • sporty paramilitarne
EN
  • postmilitary areas
  • defensive and military architecture
  • airsoft
  • paramilitary sports
Abstract

PL Praca doktorska podejmuje problematykę ochrony obiektów powojskowych i ich ponownego wykorzystania. Zweryfikowano możliwości adaptacji wielkopolskich obszarów militarnych na cele organizacji ośrodków oferujących rozgrywki wykorzystujące taktykę wojskową. Stworzona została autorska definicja sportów paramilitarnych i przedstawione zostały jej główne odmiany. Głównym celem badań było stworzenie teoretycznego modelu ośrodka sportów paramilitarnych. Przeanalizowane zostały współczesne tendencje kształtowania terenów rozgrywek Airsoft. Wyniki analizy posłużyły do stworzenia trzech teoretycznych modeli. Posłużyły one do wartościowania niewykorzystanych terenów powojskowych w aspekcie ich adaptacji pod ww. ośrodki. Wyniki tych działań w korelacji z wartością historyczną tych obiektów, pozwoliły na określenie listy zabytków wielkopolskiej architektury militarnej o największym potencjale adaptacji na cele rozgrywek Airsoft. We wnioskach wskazano, że teoretyczny model ośrodka sportów paramilitarnych stanowi efektywne narzędzie określania przydatności terenów pod miejsca rozgrywek Airsoft i pomaga w prawidłowym ich zagospodarowaniu.

EN The doctoral dissertation tackles the issue of preserving former military facilities and reusing. Author verified possibilities of adapting military areas located in the region for the organization of games which military tactics. For the purpose of the study, definition of paramilitary sports was created, along with the presentation of its most notable varieties. The primary purpose of the study was the creation of the theoretical model of paramilitary sports. The author analyzed current trends in the development of land for the purpose of organizing Airsoft games. The results have been used to create three theoretical models of developing functional and spacial lay-out of area. These models were employed in the process of evaluating the unadapted former military facilities from the point of view of their adaptation to the organization of Airsoft games. In correlation with the historic value of the analyzed facilities, the results of the evaluation allowed the author to produce a list of the pieces of military architecture in the Wielkopolskie Voivodeship that present great potential in terms of the organization of paramilitary sports competitions. It was concluded that the theoretical model for paramilitary sports centers is an efficient instrument for evaluating the suitability of prospective locations for the organization of Airsoft games and helps properly develop the area in terms of its functionality and spacial lay-out.

Number of pages

176

OECD domain

civil engineering

KBN discipline

architecture and urban planning

Signature of printed version

DrOIN 1671

On-line catalog

to201480822

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Jerzy Charytonowicz

Place

Wrocław, Polska

Date

14.04.2015

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Andrzej Gawlikowski

Place

Warszawa, Polska

Date

09.04.2015

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

16.06.2015

Unit granting title

Rada Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: architektura i urbanistyka, w specjalności: architektura wojskowa

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.