Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Środowiskowa analiza roli rozpylaczy płaskostrumieniowych w usłudze opryskiwania środkami ochrony roślin

Authors

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN Environmental analysis of flat spray nozzles used for plant protection services

Language

polish

Keywords
PL
  • ocena cyklu życia
  • rolnicze rozpylacze płaskostrumieniowe
EN
  • life cycle assessment
  • agricultural flat spray nozzles
Abstract

PL Niniejszą pracę poświęcono zagadnieniu wartościowania wpływu wywieranego na środowisko w cyklu życia rozpylaczy płaskostrumieniowych. Stanowi ona próbę uzupełnienia wiedzy na temat rozpylaczy płaskostrumieniowych przez zaproponowanie ich klasyfikacji pod względem oddziaływań na środowisko. Za główny cel rozprawy przyjęto środowiskową ocenę cyklu życia rozpylaczy płaskostrumieniowych, uwzględniającą specyficzne aspekty (efekty) agrotechniczne usługi opryskiwania środkami ochrony roślin. Przez specyficzne aspekty (efekty) agrotechniczne usługi opryskiwania rozumiano uwarunkowania jakościowe pracy rozpylaczy. W pierwszym etapie badań zebrano niezbędne dane do stwierdzenia stanu faktycznego procesów produkcji, eksploatacji i likwidacji rozpylaczy. W drugim etapie badań zebrano dane niezbędne do przeprowadzenia analiz ekobilansowych. Wybrano metodę LCA i wykorzystano model Eco-Indicator 99 do prezentacji wyników w ramach trzech grup kategorii – wpływu na: zdrowie ludzkie, stan ekosystemu i wyczerpywanie zasobów, dla identyfikowanych w procesach produkcji, eksploatacji i likwidacji rozpylaczy.

EN This thesis is dedicated to evaluating the environmental impacts during the life cycle of flat spray nozzles. In addition, this work is an attempt to supplement the knowledge of the flat spray nozzles by proposing their classification in terms of their impacts on the natural environment. The main aim of the thesis is the adoption of environmental life cycle assessment of flat spray nozzles, taking into account the specific aspects (effects) of agronomic services in related to spraying plant protection products. These specific aspects are assumed to be quality characteristics of sprayer operation. In the first stage of the study, necessary data to determine the facts of the processes of production, operation and decommissioning of sprayers were collected. In the second stage of the study, data necessary to carry out the ecobalance analysis were collected. An overview of ecobalance methods was conducted in which LCA method was chosen. Adaptation of LCA to the specifics of the risks considered in the context of analysis, together with the the Eco-Indicator 99 model enabled the presentation of the results for the three groups of categories - impacts on: human health, the state of the ecosystem and depletion of resources in the processes of production, operation and decommissioning of sprayers was therefore possible.

Number of pages

207

OECD domain

engineering and technical sciences

KBN discipline

construction and operation of machinery

Signature of printed version

DrOIN 1655

On-line catalog

to201580778

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Józef Flizikowski

Place

Bydgoszcz, Polska

Date

20.02.2015

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Przemysław Kurczewski

Place

Poznań, Polska

Date

17.02.2015

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

20.03.2015

Unit granting title

Rada Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn, w specjalności: ekologia obiektów technicznych

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.