Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Analiza wybranych parametrów elektrycznych dachówek fotowoltaicznych

Authors

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Analysis of selected electrical parameters of photovoltaic roof tiles

Language

polish

Keywords
PL
  • dachówka fotowoltaiczna
  • temperatura ogniw PV
  • uzysk energii
  • sprawność konwersji fotowoltaicznej
  • opór cieplny
EN
  • photovoltaic roof tile
  • temperature of PV cells
  • energy yield
  • efficiency of photovoltaic conversion
  • thermal resistance
Abstract

PL Praca dotyczy zagadnień z tematyki energetyki słonecznej, elektrotechniki oraz elektrotermii. Badano zależność parametrów elektrycznych dachówek PV od rodzaju konstrukcji dachowej (jej oporu cieplnego). W pracy wykonano m.in.: – zaprojektowano i wykonano stanowiska pomiarowe, na których przebadano w ciągu kilku lat parametry dachówek PV w naturalnych warunkach środowiskowych, – wyznaczono opory cieplne wybranych trzech struktur konstrukcji dachowych oraz dachówki PV, – opracowano modele: rezystancyjno-pojemnościowy (RC) oraz foto-elektro-termiczny (PET) ogniw PV dachówki, – wyznaczono uniwersalne współczynniki dla równania modelu PET dachówki PV, uwzględniającego ilość mocy cieplnej zakumulowanej w przestrzeni dachowej, mającej bezpośredni wpływ na temperaturę ogniw PV, – wykonano model symulacyjny w środowisku Matlab/Simulink w celu wyznaczenia temperatury ogniw PV dachówki fotowoltaicznej oraz uzysków energii elektrycznej z uwzględnieniem rodzaju struktury konstrukcji dachowej, – porównano wyniki uzysków mocy elektrycznych oraz sprawności dla trzech instalacji otrzymane na drodze pomiarów i symulacji komputerowych.

EN The study concerns with solar energy issues, electrical engineering and electrothermics. The dependence of electrical parameters of PV roof tiles on the type of roof structure (its thermal resistance) was investigated. The work was carried out, among others: – measuring stations were designed and constructed, on which the parameters of PV roof tiles were tested within several years in natural environmental conditions, – thermal resistance of selected three structures of roof constructions and PV roof tiles has been determined, – models for resistive-capacitive (RC) and photo-electro-thermal (PET) of cells of PV roof tile have been developed, – universal coefficients were determined for the PET model equation of the PV roof tile, which takes into account the amount of thermal power accumulated in the roof space, having a direct effect on the temperature of the PV cells, – a simulation model was made in the Matlab/Simulink environment for the purpose of determination of the temperature of PV cells of a photovoltaic roof tile and the energy outputs, taking into account the type of the structure, – the results of electric power outputs and efficiency were compared for three installations, obtained by means of measurements and computer simulations.

Number of pages

166

OECD domain

environmental engineering

KBN discipline

power engineering

Signature of printed version

DrOIN 2018

On-line catalog

to2020500407

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Sławomir Cieślik

Place

Bydgoszcz, Polska

Date

05.05.2019

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Mirosław Wołoszyn

Place

Gdańsk, Polska

Date

11.05.2019

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

11.09.2019

Unit granting title

Rada Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, w specjalności: odnawialne źródła energii

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.