Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Analiza wybranych parametrów elektrycznych dachówek fotowoltaicznych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Analysis of selected electrical parameters of photovoltaic roof tiles

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • dachówka fotowoltaiczna
  • temperatura ogniw PV
  • uzysk energii
  • sprawność konwersji fotowoltaicznej
  • opór cieplny
EN
  • photovoltaic roof tile
  • temperature of PV cells
  • energy yield
  • efficiency of photovoltaic conversion
  • thermal resistance
Streszczenie

PL Praca dotyczy zagadnień z tematyki energetyki słonecznej, elektrotechniki oraz elektrotermii. Badano zależność parametrów elektrycznych dachówek PV od rodzaju konstrukcji dachowej (jej oporu cieplnego). W pracy wykonano m.in.: – zaprojektowano i wykonano stanowiska pomiarowe, na których przebadano w ciągu kilku lat parametry dachówek PV w naturalnych warunkach środowiskowych, – wyznaczono opory cieplne wybranych trzech struktur konstrukcji dachowych oraz dachówki PV, – opracowano modele: rezystancyjno-pojemnościowy (RC) oraz foto-elektro-termiczny (PET) ogniw PV dachówki, – wyznaczono uniwersalne współczynniki dla równania modelu PET dachówki PV, uwzględniającego ilość mocy cieplnej zakumulowanej w przestrzeni dachowej, mającej bezpośredni wpływ na temperaturę ogniw PV, – wykonano model symulacyjny w środowisku Matlab/Simulink w celu wyznaczenia temperatury ogniw PV dachówki fotowoltaicznej oraz uzysków energii elektrycznej z uwzględnieniem rodzaju struktury konstrukcji dachowej, – porównano wyniki uzysków mocy elektrycznych oraz sprawności dla trzech instalacji otrzymane na drodze pomiarów i symulacji komputerowych.

EN The study concerns with solar energy issues, electrical engineering and electrothermics. The dependence of electrical parameters of PV roof tiles on the type of roof structure (its thermal resistance) was investigated. The work was carried out, among others: – measuring stations were designed and constructed, on which the parameters of PV roof tiles were tested within several years in natural environmental conditions, – thermal resistance of selected three structures of roof constructions and PV roof tiles has been determined, – models for resistive-capacitive (RC) and photo-electro-thermal (PET) of cells of PV roof tile have been developed, – universal coefficients were determined for the PET model equation of the PV roof tile, which takes into account the amount of thermal power accumulated in the roof space, having a direct effect on the temperature of the PV cells, – a simulation model was made in the Matlab/Simulink environment for the purpose of determination of the temperature of PV cells of a photovoltaic roof tile and the energy outputs, taking into account the type of the structure, – the results of electric power outputs and efficiency were compared for three installations, obtained by means of measurements and computer simulations.

Liczba stron

166

Dziedzina wg OECD

inżynieria środowiska

Dyscyplina wg KBN

energetyka

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 2018

Katalog on-line

to2020500407

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Sławomir Cieślik

Miejsce

Bydgoszcz, Polska

Data

05.05.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Mirosław Wołoszyn

Miejsce

Gdańsk, Polska

Data

11.05.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

11.09.2019

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, w specjalności: odnawialne źródła energii