Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Nowoczesne materiały hybrydowe stosowane do przedłużonego uwalniania substancji aktywnej

Authors

Promoter

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN New hybrid materials used to sustained release of active agent

Language

polish

Keywords
PL
  • materiały hybrydowe
  • przedłużone uwalnianie leków
  • odwrócona chromatografia gazowa
EN
  • hybrid materials
  • sustained release of drug
  • inverse gas chromatography
Abstract

PL Badania prowadzone w ramach niniejszej rozprawy doktorskiej dotyczyły poszukiwań odpowiednich materiałów nadających się do utworzenia układów hybrydowych - nośników substancji aktywnej. Jako modelową substancję aktywną zastosowano ibuprofen - niesteroidowy lek przeciwzapalny, przeciwgorączkowy i przeciwbólowy. Dobór materiałów do tworzenia nośnika był uwarunkowany jego późniejszym zastosowaniem. Badania prowadzono pod kątem ich wykorzystania do postaci doustnych lub do ubytków kostnych. Przy wyborze substancji pomocniczych kierowano się również tym, że powinny się one znajdować na liście substancji pomocniczych. Jednym z obowiązkowych kroków w trakcie opracowywania nowego nośnika substancji aktywnej jest określenie jego właściwości fizykochemicznych. Dlatego w pracy poszukiwano techniki, która w sposób trafny pomogłaby znaleźć właściwe wartości parametrów wpływające na szybkość uwalnianej substancji aktywnej.

EN The studies carried out in this doctoral dissertation focused on searching appropriate materials for the creation of hybrid materials as carriers of active substance. As active agent was used ibuprofen - a representative of non-steroidal anti-inflammatory drugs. Selection of materials to create the carriers depended on its later use. The tests were performed in terms of their oral use or bone defects. In selection of carriers materials it was also important that they should be on the list of excipients. One of the basic steps in the process of developing the new carrier of active agent was to determine the physicochemical properties. Therefore, the technique which would help to find the appropriate values of the parameters to affect the release rate of the active substance was searched.

Number of pages

194

OECD domain

chemical sciences

KBN discipline

chemical technology

Signature of printed version

DrOIN 1648

On-line catalog

to201580784

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Barbara Gawdzik

Place

Lublin, Polska

Date

15.12.2014

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Marian Zaborski

Place

Łódź, Polska

Date

09.02.2015

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

10.03.2015

Unit granting title

Rada Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk chemicznych w dyscyplinie: technologia chemiczna, w specjalności: podstawy technologii chemicznej

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.