Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Optymalizacja strukturalna dla zastosowań aerosprężystych

Authors

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN The structural optimization for aeroelastic applications

Language

polish

Keywords
PL
  • optymalizacja strukturalna wg wzorca biologicznego
  • multidyscyplinarne symulacje
  • techniki wymiany danych
  • komputerowa mechanika płynów
  • obliczenia równoległe
EN
  • multidisciplinary simulation
  • biomimetic structural optimization
  • coupling techniques
  • computational fluid dynamic
  • parallel environment
Abstract

PL Celem pracy było opracowanie algorytmu Optymalizacji Strukturalnej dla Zastosowań Aerosprężystych pozwalającego na wyznaczenie optymalnego rozkładu materiału struktury wewnętrznej skrzydła z oddziaływaniem otaczającego go płynu. Przeprowadzono badania prostych struktur, których celem była weryfikacja wybranej metody optymalizacji strukturalnej wg wzorca biologicznego. Przypadek skrzydła NACA0012 został poddany obciążeniu aerodynamicznemu dla prędkości napływu pod różnymi kątami natarcia. Wybrany przypadek przemysłowy to klapa Fowlera samolotu PZL M96 ,,Iryda''. Przeprowadzono badania wstępne całej struktury, i wybrano fragment do dalszej, szczegółowej analizy. Uzyskano zupełnie nową postać konstrukcyjną. Skrzydło samolotu PZL M96 ,,Iryda'' zostało poddane optymalizacji w oddziaływaniu aerosprężystym. Uzyskano optymalną strukturę dla stałego rozkładu ciśnień na modelu nieodkształconym - w pierwszym kroku aerosprężystym. Struktura wewnętrzna uległa modyfikacji w wyniku aeroelastycznego jej odkształcania.

EN The aim of this thesis was to determine an algorithm of Structural Optimalization for Aerodynamic Applications which would allow to determine the material distribution within wing layout and with fluid interaction . The research of simple test structures has been carried out to verify the biomimetic optimization method. The wing with NACA0012 airfoil was analyzed using the aerodynamic loads for airspeed at various angles of attack. The Fowler flap of PZL M96 “Iryda” was chosen as an industrial case. The initial research of the whole design was conducted and the most important part of the structure was selected for further, detailed analysis. A completely new design layout was achieved. The PZL M96 “Iryda” wing was used as an example of optimization in the aeroelastic environment. The optimal structure of a constant pressure load was obtained in the first aeroelastic iteration – at an undeformed model. The inner structure underwent modification due to elastic interaction with fluid.

Number of pages

191

OECD domain

mechanical engineering

KBN discipline

construction and operation of machinery

Signature of printed version

DrOIN 1651

On-line catalog

to201580776

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Wacław Kuś

Place

Gliwice, Polska

Date

17.11.2014

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Marek Morzyński

Place

Poznań, Polska

Date

16.01.2015

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

02.02.2015

Unit granting title

Rada Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn, w specjalności: komputerowe wspomaganie projektowania

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.