Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Architektura izby przyjęć - szpital, pacjent, personel

Authors

[ 1 ] Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ E ] pensioner

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Architecture of admission room - hospital, patient, staff

Language

polish

Keywords
PL
  • architektura ochrony zdrowia
  • szpitale pediatryczne
  • jakość przestrzeni
  • izba przyjęć
  • satysfakcja pacjentów
EN
  • healthcare architecture
  • paediatric hospitals
  • quality of space
  • admission room
  • patient's satisfaction
Abstract

PL Rozprawa stanowi przeprowadzoną w sposób autorski ocenę jakości przestrzeni architektonicznej szpitala. Autorka podjęła badania nad układem funkcjonalno - przestrzennym izby przyjęć w SZOZ nad Matką i Dzieckiem im. B. Krysiewicza w Poznaniu. Autorka oparła swoją metodę badawczą na głównych wytycznych procesu Evidence - Based Design oraz na zasadach partycypacji w projektowaniu architektonicznym. Autorskie badanie sondażowe zostało przeprowadzone samodzielnie i bezpośrednio przez Autorkę. Na jego podstawie, jak również w świetle dokonanych studiów literaturowych, udowodniono iż rozwiązania funkcjonalno - przestrzenne izby przyjęć wpływają istotnie na samopoczucie, bezpieczeństwo oraz satysfakcję pacjentów. Udowodniono, że satysfakcja pacjentów, warunkowana rozwiązaniami architektonicznymi w przestrzeni szpitala, determinowana jest przez zmienne socjo-demograficzne: wiek, płeć, czas oczekiwania na badanie lekarskie. Ponadto, wykazano istotne różnice w percepcji przestrzeni szpitala i w ocenie jakościowej pomiędzy osobami badanymi i przebywającymi jednocześnie w trakcie badania sondażowego w izbie przyjęć, a osobami badanymi, będącymi potencjalnymi pacjentami szpitala.

EN Doctoral dissertation thesis is an original assessment of the quality of hospital's architectural space. The author has studied the functional and spatial arrangement of the admission room at the B. Krysiewicz Specialist Health Care Centre for Mother and Child in Poznan. The Author based her research method on the main guidelines of the Evidence - Based Design process in health care architecture, i.e. on designing hospitals on the basis of reliable research and following the rules of participation in architectural designing. On these grounds, as well as based on the thorough analysis of literature it has been proven that the functional and spatial solutions applied in admission rooms have significant influence on well-being, safety and satisfaction of patients. It has also been proven that patients' satisfaction depending on the architectural solution applied within a hospital is determined by such variables as: gender, age, time of admission to the hospital, waiting time for registration or waiting time for examination by a doctor. Moreover, there have been indicated significant differences in perception of hospital space and in qualitative assessment between the examined persons present in the admission room during the probe research and examined persons, being potential patients of the hospital.

Number of pages

164

OECD domain

engineering and technical sciences

KBN discipline

architecture and urban planning

Signature of printed version

DrOIN 1665

On-line catalog

to201480821

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Krzysztof Ingarden

Place

Kraków, Polska

Date

08.01.2015

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Wojciech Kosiński

Place

Kraków, Polska

Date

05.03.2015

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

28.04.2015

Unit granting title

Rada Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: architektura i urbanistyka, w specjalności: architektura ochrony zdrowia

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.