Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Zieleń jako element współczesnego miasta i jej rola w przestrzeniach publicznych Poznania

Authors

[ 1 ] Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN Greenery as an element of a contemporary city and its role in public spaces of Poznań

Language

polish

Keywords
PL
  • zieleń
  • kompozycja
  • percepcja
  • przestrzeń publiczna
  • atrakcyjność
EN
  • the greenery
  • urban composition
  • perception
  • public space
  • attractiveness
Abstract

PL Głównym celem pracy jest pokazanie możliwości wykorzystania zieleni jako narzędzia uatrakcyjniania i podwyższania jakości przestrzeni miejskiej Główna teza pracy brzmi: Formy zieleni są w Poznaniu niedocenianym elementem kompozycji urbanistycznej i słabo wykorzystywanym narzędziem zwiększenia atrakcyjności i jakości przestrzeni publicznych współczesnego miasta. We wstępie do analizy omówiono wpływ kształtu przestrzeni na doznania i zachowania człowieka oraz rolę zieleni w mieście w aspekcie percepcji przestrzeni, psychologii środowiskowej. Następnie przeprowadzona została analiza form zieleni jako elementów kompozycji urbanistycznej. Przy pomocy dokumentacji fotograficznej i szkiców własnych przestrzeni publicznych wielu miast europejskich autorka przedstawiła możliwości wykorzystania zieleni. Mogą być one elementami kompozycji urbanistycznej, budynków, narzędziami uatrakcyjniania oraz polepszania jakości życia użytkowników środowiska miejskiego i elementami odgrywającymi ogromną rolę w procesie percepcji. Celem drugiej części pracy było stwierdzenie czy istniejąca w przestrzeniach publicznych Poznania zieleń pełni rolę kompozycyjną, czy wpływa na komfort życia mieszkańców. Badania potwierdziły tezy pracy.

EN The main purpose of this paper is to show the possible use of greenery as a tool to enhance and improve the quality of urban spaces. The main thesis of the paper is: The forms of greenery in Poznań are an underestimated element of urban composition and a poorly used tool to enhance the attractiveness and quality of public spaces of a contemporary city. The introduction to the analysis discusses how the space form affects people's feelings and behaviours and the role of greenery in a city, as regards perception of the space and environmental psychology. Then, the forms of greenery were analysed as integral elements of urban composition. The author has presented different ways of use of greenery forms with the use of photographic documentation and own sketches of known public spaces in different European countries. They may be the elements of urban composition, the tools of enhancement and improvement of the quality of life of urban environment users and the elements playing a huge role in the perception process. The purpose of the second part of the paper was to determine whether the existing greenery in Poznan public spaces plays the compositional role in different urban interiors, whether it affects the comfort of life of inhabitants. The research has proven the theses.

Number of pages

200

OECD domain

engineering and technical sciences

KBN discipline

architecture and urban planning

Signature of printed version

DrOIN 1615

On-line catalog

to201480712

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Adam Nadolny

Place

Poznań, Polska

Date

10.06.2014

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Wojciech Kosiński

Place

Kraków, Polska

Date

10.07.2014

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

23.09.2014

Unit granting title

Rada Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: architektura i urbanistyka, w specjalności: historia architektury i urbanistyki, zagadnienie kształtowania zieleni w miastach historycznych i współczesnych

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.