Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Humanizacja przestrzeni pacjenta w projektowaniu nowoczesnych obiektów szpitalnych

Autorzy

Promotor

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Humanization of patient's space in designing modern hospital facilities

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • projektowanie szpitali
  • nowoczesny szpital
  • humanizacja szpitala
  • warunki leczenia
EN
  • hospital design
  • modern hospital
  • hospital humanisation
  • conditions of treatment
Streszczenie

PL Środowisko budynku szpitalnego ma wpływ na samopoczucie i zaspokojenie potrzeb pacjentów. Przez odpowiednio zaprojektowaną przestrzeń można poprawić warunki leczenia. Projektowanie nowoczesnych obiektów szpitalnych wymaga wiedzy interdyscyplinarnej, ze szczególnym uwzględnieniem nauk humanistycznych psychologii i socjologii oraz związków człowieka z otaczającą przestrzenią. W rozprawie, na podstawie badań i zmian w funkcjonowaniu obiektów medycznych na świecie oraz autorskich doświadczeń projektowych, przedstawiono korzystne dla chorych warunki leczenia. W tym celu przeanalizowano wnętrza szpitalne i wskazano elementy architektoniczne umożliwiające zaspokojenie potrzeb fizycznych i psychicznych osób hospitalizowanych. Praca może stanowić pomoc dla projektantów obiektów służby zdrowia, inwestorów i zarządców szpitali, ponieważ przedstawia przestrzeń szpitalną z perspektywy pacjentów.

EN The environment of a hospital building exerts influence on patients' well-being and satisfying their needs. Appropriately designed space can improve the conditions of treatment. Furthermore, designing modern hospital facilities requires interdisciplinary knowledge, with strong emphasis on humanistic sciences such as psychology and sociology, as well as links between a human being and surrounding space. Drawing on research, transformations in the functioning of medical facilities worldwide and the Author's professional experience, the dissertation presents favourable conditions of treatment for patients. In order to specify them, hospital interiors were analysed and architectural elements which enable in-patients to meet their physical and psychic needs were addressed. The study may help designers of health care facilities, investors and hospital managers due to the fact that it presents hospital space from the point of view of patients.

Liczba stron

162

Dziedzina wg OECD

nauki inżynieryjne i techniczne

Dyscyplina wg KBN

architektura i urbanistyka

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1589

Katalog on-line

to201480597

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Wojciech Bonenberg

Miejsce

Poznań, Polska

Data

28.05.2014

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Waldemar Wawrzyniak

Miejsce

Wrocław, Polska

Data

10.03.2014

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

17.06.2014

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: architektura i urbanistyka, w specjalności: architektura obieków służby zdrowia