Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Wielkie projekty kulturalne jako narzędzia rozwoju współczesnych miast

Authors

Promoter

[ 1 ] Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Great cultural projects as a tool for the development of contemporary cities

Language

polish

Keywords
PL
  • projekty kulturalne
  • rozwój miast
  • wystawy międzynarodowe
  • igrzyska olimpijskie
  • europejska stolica kultury
EN
  • cultural projects
  • urban development
  • international exhibitions
  • olympic games
  • european capital of culture
Abstract

PL Przedmiotem badań przedstawionych w niniejszej rozprawie doktorskiej są Wielkie Projekty Kulturalne (WPK) i ich wpływ na przekształcenia współczesnych miast. Istotny problem naukowy stanowi możliwość zbadania potencjału takich wydarzeń dla wielopłaszczyznowego rozwoju miast i stworzenia narzędzi ułatwiających podejmowanie decyzji, uwzględniających potencjalne zagrożenia, korzyści i szanse rozwojowe płynące z organizacji różnych typów WPK. Celem badań było zdefiniowanie możliwości transformacyjnych, jakimi potencjalnie dysponuje każdy z analizowanych typów WPK, oraz udowodnienie tezy, że Wielkie Projekty Kulturalne wywierają istotny i trwały wpływ na strukturę funkcjonalno-przestrzenną miasta, w którym się odbywają, a ich wiadome wykorzystanie może być narzędziem wielowymiarowego rozwoju miasta. W efekcie badań przekrojowych, jak i szczegółowej analizy przypadku Saragossy, wykazano, iż WPK mogą być wykorzystywane jako narzędzia rozwoju współczesnych miast, w szczególności służą rozwojowi przestrzennemu i funkcjonalnemu struktur miejskich, a odpowiedni wybór typu WPK i jego lokalizacji może się przyczynić do przyspieszenia realizacji celów strategicznych miasta.

EN The research subject presented in this doctoral thesis is the Great Cultural Projects (GCPs) and their impact on the transformation of contemporary cities. Taking into account the potential risks, benefits and development opportunities arising from the organization of different types of the GCPs the possibility to explore the potential of events for a multi-faceted urban development and the creation of tools to facilitate the decision-making is an important scientific problem. The aim of the study was to define the possibilities of transformation which each of the analyzed types of the GCPs potentially has and to prove that the Great Cultural Projects have a significant and lasting impact on the functional and spatial structure of the city in which they are held and the conscious use can be a tool for a multi-dimensional development of the city. As a result of cross-sectional studies, as well as the detailed study of the city of Zaragoza, it has been proved that the GCPs can be used as a tool for the development of contemporary cities. In particular, they serve the spatial and functional urban structures development and the appropriate choice of the type of the GCP and its location can contribute to the acceleration of achieving the strategic objectives of the city.

Number of pages

275

OECD domain

engineering and technical sciences

KBN discipline

architecture and urban planning

Signature of printed version

DrOIN 1607

On-line catalog

to201480596

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

César García Hernández

Place

Saragossa, Hiszpania

Date

10.04.2014

Language

english

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Maciej Motak

Place

Kraków, Polska

Date

05.05.2014

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Third review

Kęstutis Zaleckis

Place

Litwa

Date

10.04.2014

Language

english

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

03.06.2014

Unit granting title

Rada Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: architektura i urbanistyka, w specjalności: urbanistyka i planowanie przestrzenne

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.