Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Metoda diagnozy wyników zarządzania w fazie przygotowania i realizacji procedury postępowania w ramach przedsięwzięć partnerstwa publiczno-prywatnego

Autorzy

[ 1 ] Katedra Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant

Promotor

[ 1 ] Katedra Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Evaluation method of management results at the stage of preparation and implementation of procedure in a public-private partnership projects

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • partnerstwo publiczno-prywatne
  • skuteczność postępowań PPP
  • diagnoza wyników zarządzania w jednostkach publicznych
EN
  • public private partnership
  • effectiveness in PPP projects
  • evaluation of management results in public sector units
Streszczenie

PL Głównym celem naukowym rozprawy doktorskiej jest opracowanie metody diagnozy wyników zarządzania w fazie przygotowania i realizacji procedury postępowania w ramach przedsięwzięć partnerstwa publiczno-prywatnego wpływających na skuteczność postępowań PPP oraz zdiagnozowanie stanu istniejącego w jednostkach publicznych, które podjęły się próby realizacji PPP. W studiach literaturowych podjęto rozważania nad tematem partnerstwa publicznego i zarządzania w jednostkach publicznych. Część badawcza pracy składała się z dwóch etapów. Pierwszy z nich polegał na wyodrębnieniu czynników wpływających na skuteczność postępowań PPP i ocenie siły ich wpływu przez ekspertów w ramach badań prowadzonych metodą delficką. Metoda delficka składała się z trzech rund: identyfikacja czynników, ocena siły wpływu wyodrębnionych czynników, weryfikacja przyznanych ocen. W drugim etapie dokonano diagnozy stanu czynników, które zostały wyodrębnione w metodzie delfickiej w jednostkach publicznych przy pomocy badań ankietowych. W pracy wyszczególniono czynniki różnicujące podmioty w których procedura PPP zakończyła się sukcesem od tych w których ogłoszone postępowanie PPP nie zakończyło się podpisaniem umowy, które cechował największy wpływ na skuteczność ogłaszanych postępowań PPP. Wskazano także dalsze kierunki badań w tym obszarze.

EN The main goal of the doctoral thesis is to develop an evaluation method of management results at the stage of preparation and implementation of procedure in a public-private partnership projects. Especially management results which are affecting at effectiveness in public-private partnership projects. Moreover a part of that goal was to diagnose existing condition in management results in Polish public units which have attempted to implement PPP projects. In the literature part of the thesis author present two subjects: public private-partnership and management in public units. The research part of thesis consisted of two main components. The goal of the first one was to identify factors which have the greatest influence on effectiveness in PPP projects. To reach that goal author used Delphi method which are consist of three parts: factor identification, evaluation the strength of influence factors on PPP effectiveness and verification of ratings that have been given. The goal of the second component of research part of thesis was to diagnose in public units the condition of factors that were identified in Delphi method. In the doctoral thesis has been specified factors which are different in public units which sign the PPP agreement and in public units which PPP was cancelled. Indicated also opened lines of research in this area.

Liczba stron

442

Dziedzina wg OECD

ekonomia i biznes

Dyscyplina wg KBN

organizacja i zarządzanie

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 2021

Katalog on-line

to2018998139

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Marek Ćwiklicki

Miejsce

Kraków, Polska

Data

10.08.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Wojciech Wyrzykowski

Miejsce

Gdańsk, Polska

Data

10.08.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

06.09.2019

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk społecznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu i jakości