Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Metoda diagnozy wyników zarządzania w fazie przygotowania i realizacji procedury postępowania w ramach przedsięwzięć partnerstwa publiczno-prywatnego

Authors

[ 1 ] Katedra Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Katedra Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Evaluation method of management results at the stage of preparation and implementation of procedure in a public-private partnership projects

Language

polish

Keywords
PL
  • partnerstwo publiczno-prywatne
  • skuteczność postępowań PPP
  • diagnoza wyników zarządzania w jednostkach publicznych
EN
  • public private partnership
  • effectiveness in PPP projects
  • evaluation of management results in public sector units
Abstract

PL Głównym celem naukowym rozprawy doktorskiej jest opracowanie metody diagnozy wyników zarządzania w fazie przygotowania i realizacji procedury postępowania w ramach przedsięwzięć partnerstwa publiczno-prywatnego wpływających na skuteczność postępowań PPP oraz zdiagnozowanie stanu istniejącego w jednostkach publicznych, które podjęły się próby realizacji PPP. W studiach literaturowych podjęto rozważania nad tematem partnerstwa publicznego i zarządzania w jednostkach publicznych. Część badawcza pracy składała się z dwóch etapów. Pierwszy z nich polegał na wyodrębnieniu czynników wpływających na skuteczność postępowań PPP i ocenie siły ich wpływu przez ekspertów w ramach badań prowadzonych metodą delficką. Metoda delficka składała się z trzech rund: identyfikacja czynników, ocena siły wpływu wyodrębnionych czynników, weryfikacja przyznanych ocen. W drugim etapie dokonano diagnozy stanu czynników, które zostały wyodrębnione w metodzie delfickiej w jednostkach publicznych przy pomocy badań ankietowych. W pracy wyszczególniono czynniki różnicujące podmioty w których procedura PPP zakończyła się sukcesem od tych w których ogłoszone postępowanie PPP nie zakończyło się podpisaniem umowy, które cechował największy wpływ na skuteczność ogłaszanych postępowań PPP. Wskazano także dalsze kierunki badań w tym obszarze.

EN The main goal of the doctoral thesis is to develop an evaluation method of management results at the stage of preparation and implementation of procedure in a public-private partnership projects. Especially management results which are affecting at effectiveness in public-private partnership projects. Moreover a part of that goal was to diagnose existing condition in management results in Polish public units which have attempted to implement PPP projects. In the literature part of the thesis author present two subjects: public private-partnership and management in public units. The research part of thesis consisted of two main components. The goal of the first one was to identify factors which have the greatest influence on effectiveness in PPP projects. To reach that goal author used Delphi method which are consist of three parts: factor identification, evaluation the strength of influence factors on PPP effectiveness and verification of ratings that have been given. The goal of the second component of research part of thesis was to diagnose in public units the condition of factors that were identified in Delphi method. In the doctoral thesis has been specified factors which are different in public units which sign the PPP agreement and in public units which PPP was cancelled. Indicated also opened lines of research in this area.

Number of pages

442

OECD domain

economy and business

KBN discipline

management and quality studies

Signature of printed version

DrOIN 2021

On-line catalog

to2018998139

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Marek Ćwiklicki

Place

Kraków, Polska

Date

10.08.2019

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Wojciech Wyrzykowski

Place

Gdańsk, Polska

Date

10.08.2019

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

06.09.2019

Unit granting title

Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk społecznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu i jakości

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.