Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Modelowanie pól komutacyjnych z mechanizmami progowymi i wielousługowymi źródłami ruchu

Autorzy

[ 1 ] Katedra Sieci Telekomunikacyjnych i Komputerowych, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Katedra Sieci Telekomunikacyjnych i Komputerowych, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Modeling of Switching Networks with Threshold Mechanisms and Multi-service Sources

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • pole komutacyjne
  • wielousługowe źródła ruchu
  • mechanizmy progowe
  • klasa usług
  • strumień ruchu
EN
  • switching network
  • multi-service sources
  • threshold mechanisms
  • service class
  • traffic stream
Streszczenie

PL W pracy zaproponowano przybliżone, analityczne metody, umożliwiające efektywne określenie charakterystyk ruchowych pól komutacyjnych z wielousługowymi źródłami ruchu i zaimplementowanymi mechanizmami progowymi. Mechanizmy te umożliwiają sterowanie prawdopodobieństwem blokad poszczególnych klas ruchu i – w konsekwencji – lepsze wykorzystanie zasobów sieciowych. Podstawą zaproponowanych modeli jest metoda efektywnej dostępności, polegająca na sprowadzeniu obliczeń prawdopodobieństwa blokady w wielosekcyjnym polu komutacyjnym z ruchem wielousługowym do obliczeń prawdopodobieństwa blokady w ekwiwalentnym modelu pola obsługującego ruch jednokanałowy. Wszystkie zaproponowane w pracy metody są metodami przybliżonymi. W celu oceny dokładności proponowanych metod, wyniki obliczeń analitycznych wybranych, wielousługowych pól komutacyjnych z mechanizmami progowymi, porównano z danymi uzyskanymi na podstawie eksperymentów symulacyjnych. Przeprowadzone badania porównawcze potwierdziły dużą dokładność proponowanych metod i tym samym poprawność wszystkich przyjętych założeń teoretycznych.

EN The approximate and analytical methods for effective determination of the traffic characteristics of multiservice switching networks with multiservice traffic sources and threshold mechanisms that are proposed in the present work make it possible to control the blocking probability for particular traffic classes to find solutions to improve usage of network resources The proposed methods are based on the method of effective availability which involves a reduction of the blocking probability calculation in multiservice switching network with multiservice traffic to the blocking probability calculation in an equivalent model of switching network servicing one-channel traffic only. All methods, that are proposed in the work are approximate methods. In order to evaluate the accuracy of the proposed analytical methods, the results of the analytical calculations of selected multiservice switching networks are compared with the simulation data. The comparison study carried out by the Author has confirmed that the proposed methods are characterized by high accuracy and therefore verify and substantiate the set of theoretical assumptions adopted in this study.

Liczba stron

211

Dziedzina wg OECD

nauki inżynieryjne i techniczne

Dyscyplina wg KBN

telekomunikacja

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1632

Katalog on-line

to201580737

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Adam Grzech

Miejsce

Wrocław, Polska

Data

30.09.2014

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Andrzej Dobrogowski

Miejsce

Borówiec, Polska

Data

01.10.2014

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

20.11.2014

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: telekomunikacja, w specjalności: sieci teleinformatyczne