Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Metoda spektroskopii Ramana w badaniach materiałów biologicznych na przykładzie ludzkiej tkanki kostnej

Authors

[ 1 ] Katedra Spektroskopii Optycznej (KS), Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

Reviewers

[ 1 ] Instytut Fizyki, Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Language

polish

Abstract

PL W niniejszej pracy zawarte zostały wyniki badań ludzkiej tkanki kostnej głowy kości udowej, uzyskane metodą optyczną – spektroskopią Ramana. Praca składa się z dziewięciu rozdziałów. Dwa pierwsze rozdziały zawierają wprowadzenie do zagadnień z obszaru biologii, medycyny oraz spektroskopii, bezpośrednio związanych z tematyką badań. W rozdziale 3 przedstawiono aparaturę pomiarową – mikrospektroskop Ramana oraz opisano metodę wraz ze szczegółowym wykazem jej wcześniejszych zastosowań w badaniach tkanki kostnej na podstawie publikacji naukowych autorstwa innych grup badawczych. W następnym rozdziale (4) przedstawiono motywację oraz cel podjętych badań. W rozdziale 5 i 6 omówiono materiał wykorzystany do badań oraz opisano metody statystyczne zastosowane w analizie wyników badań. W rozdziale 7 opisano wyniki badań tkanki kostnej. Rozdział ten został podzielony na trzy podrozdziały. W pierwszym podrozdziale przestawiono wyniki badań wstępnych, między innymi wpływ czynników zewnętrznych na strukturę tkanki kostnej. W drugiej części zaprezentowano wyniki badań skuteczności spektroskopii Ramana w analizie zmian składu chemicznego i orientacji włókien kolagenowych w tkance kostnej gąbczastej na podstawie map widm rozpraszania Ramana. W ostatniej części omówiono wyniki badań struktury tkanki kostnej osób z chorobą zwyrodnieniową stawu biodrowego. W podrozdziale tym wskazano zależności między składem chemicznym tkanki i konformacją kolagenu, a stopniem zaawansowania osteoartrozy. Każdy z wymienionych podrozdziałów zakończony jest dyskusją na temat otrzymanych wyników. W przedostatnim rozdziale omówiono perspektywy klinicznego wykorzystania spektroskopii Ramana w badaniach kości. Praca zakończona jest rozdziałem 9, w którym przedstawiono wnioski z przeprowadzonych badań nad tkanką kostną. Zagadnienia teoretyczne opisane w pracy zajmują 22% objętości całej rozprawy doktorskiej. Opis metody, aparatury oraz analizowanego materiału stanowi 11% pracy, a wyniki, dyskusja i wnioski – 51%. Pozostałą część – 16%, stanowią spisy treści, literatury, rysunków oraz tabel.

EN In the present work, the results of studies of human bone tissue of the femoral head, obtained by an optical method – Raman spectroscopy, were described. The work consists of nine chapters. The first two chapters contain the introduction to the issues in the area of biology, medicine and spectroscopy, directly related to the subject of the research. In the chapter 3, the measurement equipment — Raman microspectroscope was presented. On the basis of the scientific publications of other research groups the above mentioned method, with a detailed list of its previous applications in the study of bone tissue was described. The next chapter (4) consist of the motivation and objective of the research. In the chapter 5 and 6, the studied material and the statistical methods used in the analysis of results were presented. In chapter 7, the results of the bone tissue were included. This chapter is divided into three subchapters. In the first subsection, the results of preliminary studies, e.g. the impact of the external factors on the structure of the bone tissue, were presented. In the second section, the results of efficacy studies of Raman spectroscopy in the analysis of the chemical composition and orientation of the collagen fibers in the spongy bone tissue, on the basis of Raman scattering spectra map, were described. In the last subchapter, the results of study of the bone tissue structure from people with hip osteoarthritis were discussed. In this section, the relationship between the chemical composition of the tissue, collagen conformation and severity of osteoarthritis were indicated. Each of these subchapters is finished with a discussion of the results. In the penultimate chapter, the potential clinical application of Raman spectroscopy in the study of bones was described. The chapter 9, which finishes the work, presents conclusions from the studies of bone tissue. Theoretical issues occupy 22 % of the entire volume of the doctoral dissertation. The description of method, equipment and studied material occupy 11 % of the work and the results, discussion and conclusions – 51 %. The remaining part of the work – 16 %, are tables of contents, list of literature, drawings and tables.

Number of pages

200

Signature of printed version

DrOIN 1598

On-line catalog

to201480599

Comments

Przewód doktorski na starych zasadach – brak niektórych informacji i recenzji

Full text of dissertation

no permission to download file

Access level to full text

archive

First review

Alina Dudkowiak

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

18.06.2014

Unit granting title

Rada Wydziału Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk fizycznych w dyscyplinie: fizyka

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.