Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Problem jakości informacji w projektowaniu dokumentacji procesowej systemów zarządzania jakością

Authors

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Problem of the information quality in design process documentation of quality management systems

Language

polish

Keywords
PL
  • jakość informacji
  • atrybuty informacji
  • dokumentacja procesowa
  • system zarządzania jakością
  • procedura
EN
  • quality of information
  • attributes of information
  • process documentation
  • quality management system
  • procedure
Abstract

PL Informacja jest główną składową dokumentów tworzących SZJ. Podstawową funkcją informacji zawartej w dokumencie jest dostarczenie wiedzy dotyczącej sposobu realizacji procesu i standaryzacja tego procesu poprzez podanie określonej ścieżki jego wykonywania. Nie jest jednak proste ustalenie standardowego poziomu jakości informacji procesowej, która byłaby optymalna z punktu widzenia zarówno właściciela jak i wykonawcy procesu. Mimo, że w literaturze można znaleźć wiele odwołań mówiących o tym, że dokumentacja powinna być stworzona na potrzeby konkretnego zastosowania to brak jest jednak dokładnych wskazówek mówiących o tym jaka powinna być informacja w nich zawarta. Problemem jest więc znalezienie dla konkretnego procesu takiego poziomu cech informacji, aby zapewnić odpowiednią informację, niezbędną do prawidłowego jego wykonania. W związku z brakiem uniwersalnego standardu, który umożliwiałby ocenianie jakości informacji, problemem jest także określenie sposobu pomiaru jakości informacji procesowej. Niniejsza rozprawa ma na celu rozwiązanie powyższych problemów badawczych jak i dostarczenie praktycznych rozwiązań umożliwiających opracowującym dokumenty projektowanie właściwych opisów procesów. Rozprawa doktorska została podzielona na dwie zasadnicze części. Pierwsza część, na którą składają się rozdziały 1-2 to wstęp i kwerenda literatury z obszaru systemów zarządzania jakością oraz teorii informacji. Drugą, empiryczną stanowią rozdziały od 3 do 6. Cześć pierwsza ma za zadanie przybliżenie zagadnień związanych z systemowym spojrzeniem na zarządzanie przedsiębiorstwem, szczególnie w kontekście zarządzania jakością oraz zagadnienia związane z pojęciem informacji, ze szczególnym naciskiem na metody określania i badania jakości informacji. Druga część zawiera opis metodyki badań, wyniki badań procesów realizowanych w przedsiębiorstwach, w których funkcjonuje system zarządzania jakością oraz wnioski z analizy wyników tychże badań.

EN Information is main constituent of documents that make up a QMS. The main function of information found in a document is to provide knowledge on the way of executing a process and to standardize this process by providing a specific path of execution. However, it is not easy to determine a standard level of quality of process information that would be optimal from the perspective of the owner and the process performer. Although numerous mentions can be found in literature stating that documentation should be prepared for specific uses, there are no detailed indicators specifying what information is to be included. Thus, a problem arises where for a given process a specific level of features of information must be found, so that appropriate information is ensured, such that is required for correct execution of the process. Since there is no universal standard that would allow to evaluate information quality, determining the method of evaluation of the quality of process information is also a problem. This dissertation aims to solve the mentioned research problems and to provide practical solutions for document makers to design proper process descriptions. The doctoral dissertation is divided into two key parts. The first part, consisting of chapters 1 and 2, forms an introduction and a query of literature from the area of quality management systems and information theory. The second, empirical part, is made up from chapters 3 through 6. The objective of part one is to introduce issues related to system-based perspective on management of an organization, especially in the context of quality management, and issues related to the concept of information, with particular focus on ways of determining and examining the quality of information. The second part covers the description of methodology of examination, results of examinations of processes taking place in organizations with implemented quality management systems and conclusions from the analysis of such examinations.

Number of pages

166

OECD domain

economy and business

KBN discipline

management and quality studies

Signature of printed version

DrOIN 1605

On-line catalog

to201480586

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Jerzy Łunarski

Place

Rzeszów, Polska

Date

2014

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Elżbieta Skrzypek

Place

Lublin, Polska

Date

02.06.2014

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

23.06.2014

Unit granting title

Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.