Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Projektowanie podsystemu wspomagania decyzji w systemie informacyjnym aglomeracji

Authors

[ 1 ] Katedra Marketingu i Sterowania Ekonomicznego, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Katedra Marketingu i Sterowania Ekonomicznego, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Katedra Marketingu i Sterowania Ekonomicznego, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Designing Decision Support Subsystem in the Information System of the Agglomeration

Language

polish

Keywords
PL
  • wspomaganie decyzji
  • informacja
  • decyzje
  • aglomeracja
EN
  • decision support
  • information
  • decision
  • agglomeration
Abstract

PL Niniejsza praca poświęcona jest problematyce wspomagania decyzji w organizacjach, w których dotychczas istniejące systemy wspomagania decyzji wymagają usprawnienia. Przykładem takiej organizacji jest aglomeracja. W pracy, przedstawiono redefinicję pojęcia organizacji jako aglomeracji, gdyż obecnie istniejące definicje nie są wystarczające i nie ukazują wszystkich relacji i zależności od strony organizacji i zarządzania na tle podejmowania decyzji, które w aglomeracji występują.Na podstawie badań przedprojektowych oraz celów i założeń dysertacji opracowano metodykę procesu projektowania PWD w SI w aglomeracjach i dokonano walidacji wykorzystując w tym celu analizę zgodności założeń, analizę rodzajów i skutków możliwych błędów oraz analizę ekspercką. Przedstawiony w rozprawie model procesu projektowania PWD w SI aglomeracji ma na celu usprawnienie procesu podejmowania decyzji związanych z ponownym wykorzystaniem informacji publicznej na terenie aglomeracji.

EN The thesis is dedicated to issues of decision support in organizations where previously existing Decision Support Systems need to be improved. The thesis presents a redefinition of the concept of an organization as an agglomeration because the current definitions are not sufficient and do not show all the relationships and dependencies in the background of the decision-making, which appear in an agglomeration. Based on the pre-project research and the aims and assumptions of the dissertation, the methodology for the process of designing a DSS in the IS of agglomeration was elaborated and a validation was conducted, using for this purpose analysis of compatibility of assumptions, analysis of types and effects of possible errors and expert analysis. The model for the process of designing DSS in the IS of agglomeration presented in the dissertation is to improve the process of making decisions related to re-using public information in the agglomeration.

Number of pages

220

OECD domain

social sciences

KBN discipline

economics

Signature of printed version

DrOIN 1574

On-line catalog

to201480569

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Jerzy Olszewski

Place

Poznań, Polska

Date

07.01.2014

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Ludmiła Zawadzka

Place

Gdańsk, Polska

Date

31.12.2013

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

27.01.2014

Unit granting title

Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu, w specjalności: zarządzanie

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.